Działalność nierejestrowa (nierejestrowana)

Od 30.04.2018 r. obowiązuje w naszym systemie prawnym ustawa Prawo Przedsiębiorców, która wprowadziła instytucję działalności nierejestrowej nazywanej też często działalnością nierejestrowaną.

Jeśli jesteś ciekawa, jakie warunki trzeba spełnić, by móc prowadzić tego typu działalność oraz na co zwrócić uwagę, by robić to zgodnie z prawem, to zapraszam cię do lektury tego wpisu.

(stan prawny obowiązujący w 2019 r.)

Co to znaczy działalność nierejestrowa?

Jeszcze do niedawna każda osoba, która prowadziła działalność:

 • w sposób zorganizowany (czyli np. aktywnie szukała klientów, wykorzystywała określone zasoby itp.),
 • z nastawieniem na zysk,
 • w sposób ciągły czyli podejmując powtarzalne czynności np. cykliczna reklama (nie jednorazowo lub okazjonalnie) i
 • we własnym imieniu

była zobligowana do zarejestrowania takiej działalności – jednoosobowej (nie będę pisała tu o spółce cywilnej lub o spółkach prawa handlowego, bo działalność nierejestrowa ich nie dotyczy) do CEIDG czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii i w ciągu 7 dni również w ZUS.

Aktualnie przy spełnieniu niżej opisanych warunków, nie ma takiej konieczności – nie trzeba robić wpisu do CEIDG i nie trzeba zgłaszać się do ubezpieczeń w ZUS.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc prowadzić działalność nierejestrową?

Taką działalność możesz prowadzić jeśli:

 •  60 miesięcy przed nie prowadziłaś działalności gospodarczej (czyli działalności wpisanej do odpowiedniego rejestru)
 • Jednak nasz wspaniałomyślny ustawodawca wyszedł na przeciw osobom działającym w „szarej strefie” i zgodnie z art. 195 ustawy wprowadzającej przepisy o działalności nierejestrowej, działalność nierejestrową mogą też prowadzić osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo przedsiębiorców (czyli w okresie 30.04.2017 – 29.04.2018) nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub których wpis został wykreślony z CEIDG wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie Prawa przedsiębiorców (czyli przed 30.04.2017), nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą.
  W skrócie – jeśli po 30.04.2017 nie miałaś firmy, to możesz prowadzić działalność nierejestrową.
 • działalność, którą chcesz prowadzić nie wymaga koncesji, zezwolenia lub pozwolenia wynikającego z przepisów innych ustaw
 • jeśli przychód należny z tej działalności nie przekroczy w każdym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2250 zł, wobec tego kwota nie może przekroczyć 1125 zł)

Specjalnie „przychód należny” napisałam pogrubioną czcionką, ponieważ chciałabym zwrócić twoją uwagę właśnie na to sformułowanie.

Generalna zasad mówi, że przychód powstaje w momencie wykonania usługi lub sprzedaży towaru, chyba że wcześniej otrzymano całą (definitywną) wpłatę należności lub wystawiono fakturę.

Wyobraź sobie teraz taką sytuację…

Prowadzisz już działalność nierejestrową -dziergasz na drutach czapki – i w miesiącu wrześniu sprzedałaś 11 czapek po 100 zł każda, czyli zarobiłaś już 1100 zł. 30 września przychodzi do Ciebie sąsiadka, bo przypomniało jej się, że jutro jej siostra ma urodziny i pyta, czy mogłaby od Ciebie kupić czapkę, tylko że pieniądze da Ci dopiero pojutrze (czyli 2 października), bo wtedy dostanie wypłatę. Oczywiście zgadzasz się i dajesz jej czapkę dla siostry. 2 października słowna sąsiadka przynosi pieniądze – 100 zł.

I teraz uwaga! Już we wrześniu twój przychód przekroczył magiczne 1125 zł. Tak, tak, niestety 30 września powstał u ciebie przychód należny w kwocie 100 zł, pomimo tego że jeszcze fizycznie nie otrzymałaś tych pieniędzy (ale towar już wydałaś). Zatem powinnaś już od października zarejestrować swoją firmę w CEIDG.

Inna sprawa jest taka – kto stwierdzi, kiedy faktycznie dałaś sąsiadce tę czapkę?

Jakie obowiązki ma osoba prowadząca działalność nierejestrową?

 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży
 • przestrzegać praw konsumentów i RODO
 • wystawiać na żądanie nabywcy rachunki lub faktury

Ewidencję sprzedaży możesz zrobić nawet i w zeszycie lub arkuszu kalkulacyjnym byle, żeby zawierała dane jak poniżej:

 

Data sprzedaży to data wydania towaru lub wykonania usługi albo jeśli cała zapłata (ostateczna) była wcześniej – data tej zapłaty.

Nie masz obowiązku dawać nabywcom rachunków lub faktur, chyba że tego zażądają. Twoim zadaniem jest po prostu wpisanie sprzedaży z danego dnia do ewidencji. Moje zalecenie jednak jest takie, by wpisywać sobie każdą sprzedaż w danym dniu, a w uwagach pisać dane nabywcy (oraz numer rachunku lub faktury jeśli taki wystawisz).

Dlaczego w ten sposób wpisywać?

Ponieważ może się zdarzyć, że kupującemu po 2 miesiącach przypomni się, że jednak chciałby dostać rachunek lub fakturę (dopiero na takie żądanie, masz obowiązek je wystawiać). Wtedy łatwo odnajdziesz datę zakupu i jaka to była kwota. A te dane są niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży.

Kto wystawia rachunki a kto faktury ?

W niektórych opracowaniach i wyjaśnieniach naszego ustawodawcy mamy tylko słowo „faktury” a w niektórych „rachunki lub faktury”. Wobec tego lepiej zrobić sobie rozróżnienie (bo i przepisy na to pozwalają).

Przepisy Ordynacji podatkowej mówią o rachunkach i od nich zacznę.

Jeżeli nie będziesz zobligowana do zarejestrowania się jako płatnik VAT (o tym nieco niżej), to będziesz wystawiała na żądanie kupującego RACHUNKI. Poniżej odpowiedni przepis Ordynacji podatkowej.

Art. 87. § 1. Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

W jakim terminie wystawić rachunek?

Kupujący może jeszcze przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi zażądać od Ciebie rachunku, wtedy powinnaś go wystawić w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zgłosi po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru (a na zgłoszenie takiego żądania ma aż 3 miesiące), to powinnaś taki rachunek wystawić w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia tego żądania.

Wzór rachunku znajdziesz tu: Rachunek – druki Gofin

Jako sprzedawca wpisujesz swoje dane czyli: imię, nazwisko, nazwę firmy (jeśli sobie jakąś wymyśliłaś) i adres.

O fakturach znajdziesz w akapicie dotyczącym VATu.

A co z kasą fiskalną?

Póki co przepisy Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących umożliwiają co do zasady korzystanie ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy do momentu przekroczenia kwoty 20.000 zł ze sprzedaży na rzecz zwykłych konsumentów (czyli osób, które kupują towary lub usługi na swój osobisty użytek a nie na cele firmowe).

20.000 zł dzielone na 12 miesięcy daje 1666,67 zł miesięcznie, wobec czego nie masz szans prowadząc działalność nierejestrową na przekroczenie limitu 20.000 zł (bo ciebie obowiązuje limit przychodów 1125 zł miesięcznie).

Zatem kasa fiskalna Ci nie grozi chyba, że jesteś zobligowana przez przepisy do wprowadzenia jej od razu przy rozpoczęciu działalności. Niestety jest nieco wyjątków od reguły limitu 20.000 zł.

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (…) nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

(…)

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

(…)

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

(…)

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenia usług:

(…)

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

(…)

Pełny tekst rozporządzenia oraz towarów i usług, które obligują do posiadania kasy znajdziesz tutaj: Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Czy musisz być w VAT?

Ponieważ edukacja u nas w szkole jakoś skutecznie pomija tematy związane z normalnym życiem i funkcjonowaniem w społeczeństwie, to możesz być jedną z tych osób, która nie wie, że przy prowadzeniu działalności gospodarczej (oraz nierejestrowej) liczą się przede wszystkim dwa podatki:

 • podatek dochodowy oraz
 • podatek od towarów i usług czyli VAT

i są to zupełnie różne podatki.

Podatek dochodowy obejmuje wszystkich prowadzących swoje biznesy bez wyjątku. Natomiast podatek VAT to kolejny podatek obejmujący przedsiębiorców, jednak przepisy podatkowe wprowadzają szereg zwolnień, które sprawiają, że nie każdy jest czynnym podatnikiem tego podatku.

Najważniejsze jest zwolnienie podmiotowe, które mówi, że:

Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. (…), ust. 9. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności (…), jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Z powyższych przepisów wynika przede wszystkim to, że w żaden sposób przy działalności nierejestrowej nie będziesz w stanie przekroczyć limitu 200.000 zł ze sprzedaży (chociażby dlatego, że 200.000 dzielone na 12 miesięcy daje kwotę 16.666,67 zł miesięcznie, a tyle to przy działalności nierejestrowej nawet przez rok nie możesz zarobić).

Niestety tu podobnie jak przy kasie rejestrującej są wyjątki. Jest kilka rodzajów działalności, które obligują do wejścia w VAT od razu.

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (głównie chodzi o metale szlachetne),

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

– wyrobów tytoniowych,

– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

(…)

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Cały przepis art. 113 ustawy o VAT znajdziesz tutaj: Ustawa o podatku od towarów i usług art. 113

I to jest moment, by wrócić do wystawiania faktur.

Wcześniej pisałam, że prowadząc działalność nierejestrową nie masz obowiązku wystawiania faktur (i rachunków). Jeśli jednak byłaś zmuszona do zarejestrowania się do VAT,  to od teraz obowiązują cię również przepisy ustawy o tym podatku i tym samym masz obowiązek wystawiania faktur:

 • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonałaś dostawy towaru lub wykonałaś usługę, jeżeli sprzedajesz na rzecz firmy
 • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymałaś części lub całości zapłaty (jeśli to zdarzenie nastąpiło wcześniej niż sprzedaż) – dotyczy sprzedaży na rzecz firm
 •  na żądanie osoby fizycznej (konsumenta), pod warunkiem, że zgłosi to żądanie do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja. Jeśli zgłoszenie nastąpi później, wtedy na wystawienie faktury masz czas 15 dni od zgłoszenia żądania.

Wzór faktury znajdziesz tu: Faktura VAT wzór

Co musisz zrobić, gdy przekroczysz w miesiącu przychód należny w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia?

Powinnaś dokonać w ciągu 7 dni wpisu do CEiDG . Jeśli masz profil zaufany, to możesz całości formalności (łącznie ze zgłoszeniem do ZUS) dopełnić elektronicznie na stronie: CEIDG – załóż działalność gospodarczą

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego, wtedy najlepiej jest wypełnić wniosek elektronicznie, a następnie udać się z jego numerem (wygeneruje się, jeśli poprawnie go wypełnisz) do najbliższego urzędu miasta/gminy i tam go podpisać osobiście. Oczywiście nadal możesz również zrobić zgłoszenie do ZUS.

A co z przychodami w okresie od momentu przekroczenia kwoty 50% przychodów do momentu rejestracji działalności?

Przychody w tym okresie do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG (a jeżeli nie złożyłaś w wniosku w obowiązującym terminie 7 dni, to do dnia, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu), są nadal rozliczane jak przychody z działalności nierejestrowej.

W jaki sposób rozliczać się z urzędem skarbowym z działalności nierejestrowej i co z kosztami tej działalności?

Z działalności nierejestrowej rozliczasz się raz w roku – dokładnie po zakończeniu danego roku, w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

Formularz, na jakim należy się rozliczyć to PIT-36. Wartość przychodu wpisujesz w rubrykę „działalność nierejestrowa, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”.

Ważne jest to, że zanim obliczysz podatek (18%), możesz swój przychód pomniejszyć o koszty związane z działalnością nierejestrową. Wobec tego przez cały okres prowadzenia działalności nierejestrowej zbieraj wszystkie faktury dokumentujące zakupy dotyczące tej działalności tak, by na ich podstawie móc wyliczyć, jak była łączna wartość tych kosztów.

Pamiętaj też, że do kosztów możesz zaliczyć wyłącznie te wydatki, które poniosłaś definitywnie czyli zapłaciłaś za nie i w żaden sposób nie zostaną ci one zwrócone. Wobec tego wpłacona zaliczka generalnie nie będzie stanowić kosztu do momentu, aż wpłacisz całości kwoty lub jeśli sama zaliczka nie stanie się wymagalną, definitywną płatnością.

UWAGA na ZUS przy działalności nierejestrowej!

Na początku pisałam, że przy działalności nierejestrowej nie trzeba zgłaszać się do ubezpieczeń do ZUS. I owszem nie trzeba, jednak jeśli nie masz w ogóle żadnego tytułu do ubezpieczenia czyli np. nie pracujesz na etacie, to niestety twój kontrahent będzie musiał za Ciebie ten ZUS płacić w całości czyli zarówno składki społeczne jak i zdrowotną (w przypadku umów odpowiadających umowie-zlecenie).

Jeśli z kolei np. pracujesz na etacie i masz tam w skali miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie, to kontrahent przy umowie odpowiadającej umowie – zleceniu zapłaci za Ciebie wyłącznie składkę zdrowotną.

I tu robi się problem, w szczególności, jeśli Twoja działalność nierejestrowa to usługi (bo raczej nie da się z tego zrobić umowy o dzieło, przy której nie ma ZUSu).

Podsumowując – jeśli nie jesteś zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS z jakiegoś innego tytułu (dobrowolne ubezpieczenie jednak się nie liczy) – to istnieje prawdopodobieństwo, że Twój kontrahent będzie musiał płacić za Ciebie ZUS (albo cały, albo wyłącznie składkę zdrowotną).


 

To byłoby na tyle w temacie działalności nierejestrowej. Prawda jest taka, że dopóki organy skarbowe nie skontrolują kilku osób, nie znajdą błędów i nie wydadzą kilku decyzji (łącznie z wyrokami sądów administracyjnych), to nie będzie wiadomo na 100%, czy wszystko robi się w prawidłowy sposób. W tym kraju niestety uczymy się często prawa podatkowego dopiero na błędach innych 🙁

Uwaga! Wpis został uaktualniony – marzec 2019 r. Na pytania dotyczące działalności nierejestrowej staram się odpowiadać w komentarzach, na te przesłane mailowo udzielam odpowiedzi tylko w ramach odpłatnej „konsultacji podatkowej”.

 

 

137 Replies to “Działalność nierejestrowa (nierejestrowana)”

 1. Najlepszy artykuł jaki na ten temat czytałam 😍. Brawo, udostępniamy dalej

 2. super wiadomości czy emeryt z działalnością nie zarejestrowaną musi zgłosić tą działalność do ZUSU

  1. Nie, nie musi, ale niestety osoby kupujące od niego, jeśli transakcja będzie miała znamiona umowy-zlecenia, będą musiały (bo emerytura nie ma odprowadzanych składek społecznych).

 3. Bardzo przydatny artykuł :). Mam jednak pytanie. Chciałabym zacząć sprzedawać swoje rękodzieło. Wiem, że nie mogę zarobić więcej niż 1050 zł. Przypuśćmy jednak, że sprzedam czapkę za 100 zł, ale koszt materiałów to np. 30 zł. Do podliczania miesięcznego przychodu mam brać zatem 100 zł czy 100zł-30zł=70zł?

  Mam też drugie pytanie (tak dla pewności). Jeśli pracuję na całym etacie i chciałabym sprzedawać rękodzieło innym osobom (nie firmom), to te osoby muszą odprowadzić za mnie ZUSy czy nie?

  1. Pierwsze pytanie: liczy się przychód czyli całe 100 zł, dopiero na etapie wypełniania zeznania rocznego PIT-36, będą odliczane koszty. Czyli limit 1050 zł (w 2018 r.) to przychód (bez pomniejszania o koszty).
   Drugie pytanie: jeśli masz etat i z etatu co najmniej minimalną krajową, to te osoby nie muszą za Ciebie płacić ZUSu 🙂

   Powodzenia 🙂

   1. Witam,
    super artykuł,.
    Mam pytanie czy do przychodu 1050zł wliczany jest koszt transportu, który oprócz kosztów przedmiotu opłaca klient na allegro, ale de facto ja opłacam tą samą kwotą np. kuriera i w związku z tym nie zarabiam przecież na transporcie? Po drugie czy jeśli rozliczam się wspólnie z małżonkiem to czy przychód wynosi sumę czyli 1050×2=2050zł do przekroczenia na moim kocie sprzedaży allegro?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.

    1. Hej,
     Koszt transportu, jeśli jest identyczny z tym, który ponosisz i jest zawarta pomiędzy Tobą a kupującym umowa, a właściwie da on Tobie pełnomocnictwo do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy z pocztą lub innym kurierem – nie jest według mnie przychodem (tak jak to jest w sytuacji, kiedy prowadzi się firmę zarejestrowaną).
     Przychód z działalności nierejestrowej jest liczony na jedną osobę, która prowadzi taką działalność i podstawą rozliczenia jest prowadzona ewidencja sprzedaży. Jeśli Twój mąż też prowadzi działalność nierejestrową, to wtedy ma również obowiązek prowadzić swoją ewidencję sprzedaży. Wobec tego jak macie wspólne konto na allegro, to musicie jakoś dzielić te przychody na 2 osoby. Oczywiście wartość sprzedanych towarów w miesiącu musi być zgodna z wartością w Waszych ewidencjach.

 4. Dziękuję za świetny artykuł, chciałam się upewnić, że ustawodawca nie przewiduje sytuacji gdy można np przez pół roku tworzyć chociażby wielką narzutę lub obrus szydełkowy i sprzedać go za np 2 tys. Wtedy powinnam zarejestrować działalność choć w tym przypadku mój przychód należny roczny byłby tylko 4 tys, i koszty to ok 600 zł. Jest tu jakaś logika? Wystarczy na składki? A po opłaceniu składek ZUS, zdrowotnych i podatków coś zostanie dla mnie? I mając przychód raz na jakiś czas z czego płacić miesięczne składki? Dlaczego nie można ustalić limitu rocznego tylko miesięczny? Przecież to nadal skłania do tego aby pozostać w szarej strefie.

  1. no niestety, takiej sytuacji nie przewidział 🙁 i też uważam, że to nie jest ok

  2. A jakby w takiej sytuacji podzielić pracę np. na 4 części i rozliczyć to w 4 miesiącach np.?

   1. 🙂 tylko co byłoby sprzedażą w danym miesiącu? niestety generalnie w podatku dochodowym zaliczki nie są rozliczane jeśli dotyczą przyszłych zdarzeń czyli dopiero całość byłaby liczona w momencie dostawy towaru (albo uiszczenia całej zapłaty)

 5. Świetnie napisane, mam pytanie czy ubezpieczając się sama w zus składka 9%zasądzonych alimentów to mogę prowadzić taką działalności?

  1. Z tego, co wiem (po rozmowie z ZUSem) to dobrowolne ubezpieczenie w zus niestety nie jest brane pod uwagę, ale zawsze najlepiej jest zadzwonić na infolinię ZUSu, bo sytuacja może się zmienić :/

 6. Dlaczego w ewidencji sprzedaży zlicza się kwotę sprzedaży narastająco od początku roku skoro liczy się sprzedaż miesięczna, która nie może przekroczyć 1050 zł i ewidencja jest też na dany miesiąc. Rozumiem, że nazwa firmy tylko jest dla mnie i ewentualnie dla klienta bo rozliczam się w rozliczeniu rocznym na imię i nazwisko. Czy do odliczenia po zakończonym roku podatkowym kosztów np. materiałów, muszą być faktury czy wystarczy paragon?

  1. Ponieważ jest to ogólny wzór ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. W takiej ewidencji widać zarówno miesięczny przychód jak i ten od początku działalności – co ułatwia sprawę rozliczenia rocznego.
   Co do nazwy – to tak, tylko dla Ciebie i dla klienta, a PIT jest na Twoje imię i nazwisko. Ale działalność jednoosobowa zarejestrowana również jest na imię i nazwisko 🙂
   Generalnie podstawą odliczania kosztów są faktury (ale też np. umowy kupna-sprzedaży, bilety PKP na trasy powyżej 50 km, potwierdzenia opłat pocztowych). Paragony raczej nie są podstawą do ujmowania kosztów, ponieważ nie ma na nich danych nabywcy.

 7. Mam trzy pytania:
  1. czy prowadząc działalność nierejstrowaną – można prowadzić sklep internetowy?
  2. zwolnienia z VAT nie stosuje się w przypadku usług jubilerskich – co to obejmuje? Czy wykonanie biżuterii (bez użycia metali szlachetnych) na zamówienie jest usługą jubilerską?
  3. jestem zarejestrowana w UP – czy ubezpieczenie, które mnie obejmuje z tego tytułu, jest wystarczające?

  1. Już odpowiadam 🙂
   1. jeśli będą zachowane wszystkie warunki takiej działalności to nie ma znaczenia forma prowadzonej sprzedaży – stacjonarna czy przez internet
   2. Usługi jubilerskie wg mnie dot. produkcji i obróbki metali szlachetnych oraz pereł, kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Produkcję sztucznej biżuterii raczej nie uznałabym za usługi jubilerskie. Tu fragment z wyroku: „Sąd I instancji uznał, że jubiler to rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze szlachetnych metali i drogich kamieni, a także osoba zajmująca się sprzedażą i oceną wyrobów złotniczych, zaś jubilerstwo to rzemiosło jubilerskie.”
   3. Nie ma wątpliwości, że będąc zarejestrowaną w UP można prowadzić działalność nierejestrową. Sprzedaż np. sztucznej biżuterii nie będzie nosił znamion umowy-zlecenia, wobec czego nic się nie zmieni jeśli chodzi o UP i ubezpieczenie w zus. Ale gdyby jednak było to coś na kształt umowy-zlecenia, to nie wiem, niestety czy wystarczające jest ubezpieczenie społeczne płacone od wypłacanego zasiłku, ponieważ jego podstawą nie jest minimalna krajowa. Gdyby nie było wystarczające to umowa-zlecenie oczywiście uniemożliwia bycie zarejestrowanym w UP.

 8. Dzień dobry!
  Chciałabym zapytać, czy jeśli jestem zatrudniona na 1/4 etatu na umowę o pracę, to czy prowadząc dodatkowo działalność nierejestrowaną moi klienci muszą opłacać za mnie jakieś składki?

  1. To zależy 🙂 Pierwsza rzecz – co będziesz sprzedawała w ramach działalności nierejestrowej? Jeśli nie będzie to nic (warunki konkretnej sprzedaży), co będzie kwalifikowało się jako umowa-zlecenie – to nie będą musieli niczego za Ciebie opłacać. A jeśli jednak będzie to umowa-zlecenie to wtedy ważne jeszcze jest, ile zarabiasz na tej 1/4 etatu. Jeśli w skali miesiąca oskładkowany przychód z tej umowy to minimalna krajowa, to ze zlecenia będzie tylko płatne ubezpieczenie zdrowotne, a jeśli poniżej minimalnej krajowej – to wszystkie składki.

 9. Byłyby to usługi- terapia logopedyczna. Na 1/4 etatu jestem zatrudniona na Karcie Nauczyciela- najniższa płaca dla nauczyciela stażysty.

 10. Co to znaczy, że klient będzie musiał za mnie zapłacić składki, jeśli nie posiadam ubezpieczenia? Jak to w praktyce mogłoby wyglądać? Trochę też nie rozumiem idei działalności nierejestrowanej jako walki ze szarą strefą, skoro w przypadku jednej i drugiej nie trzeba nic nigdzie zgłaszać, a w CEIDG i ZUSie, więc nie ma śladu istnienia takiej firmy. Jedyną różnicę jaką na chwilę obecną widzę to możliwość wyjawienia extra dochodów w zeznaniu podatkowym.

  1. Klient będzie ew. płacił zus tak, jak to miejsce ma w przypadku standardowej umowy-zlecenia.
   A co do sensowności takiej „działalności” to oczywiście w kwestii szarej strefy niczego to nie zmieni (a moim zdaniem nawet ją powiększy). Wg mnie działalność nierejestrowa jest fajna, jeśli chcesz przetestować swój pomysł na biznes. Jeżeli po jakimś czasie widzisz, że działalność się rozwija, są klienci, to idziesz, rejestrujesz się i zaczynasz działać, jak normalny przedsiębiorca 🙂

 11. Czy można być jednocześnie zatrudnionym na UP?

  1. Można być zatrudnionym na etacie 🙂

 12. Bardzo ciekawe i przydatne informacje 🙂

 13. Super to wszystko objaśniłaś, wielkie dzięki!

 14. Witam:) jestem dopisana do ubezpieczenia w firmie męża. Tydzień temu odbylam ostatni dzień w korpo za porozumieniem stron:)
  Chce przetestować coś własnego. Ale
  Kupując materiały do mojego sklepu internetowego- odzież czy tkaniny jak mam je kupić? Skoro nie jest to działalność gospodarcza już kilka hurtowni odmowilo mi sprzedaży z powodu braku posiadania numeru NIP. I kiedy następuje ten magiczny moment „otwarcia” sklepu?

  1. Hej,
   no właśnie to jest problem i tworząc tego typu przepisy chyba nikt się nie zastanawiała nad tym, że wcale prowadzenie takiej działalności nie będzie proste, chociażby dlatego, że niektóre hurtownie sprzedają tylko zarejestrowanym firmom. A komunikowałaś tym firmom w jakiś sposób, że prowadzisz póki co tego typu działalność?

 15. Dziękuję za artykuł. Zastanawiam się, dla kogo właściwie została pomyślana taka forma działalności. Nie dla usługodawców (bo kontrowersje ze składkami), nie dla osób, które nie mają minimalnej krajowej. Kto więc na tym skorzysta? Czy mogłaby Pani podać jakieś przykłady branż, bo wciąż nie mam tutaj jasności. Z góry serdecznie za to dziękuję i pozdrawiam. 🙂

  1. Moim zdaniem najbardziej skorzysta osoba, która pracuje np. na etacie, zarabia co najmniej minimalną krajową (czyli ma płacone pełne składki do ZUS) i chce sobie dorobić np. jakimś rękodziełem, albo korepetycjami itp.
   Albo student (do 26 r. życia), który chce przetestować jakiś biznes, albo też udziela korepetycji (za takiego studenta generalnie nie płaci się zusu.
   Albo osoba, której biznes będzie polegał na handlu (nawet swoim rękodziełem), nie uznałabym tego jako umowy zlecenia, jeśli produkty nie są robione na zamówienie.
   Podsumowując, ta grupa osób najbardziej zainteresowana – czyli np. bez pracy, która przymierza się do założenia swojej firmy (np. usługowej), ale najpierw chce przetestować swój biznes – najmniej skorzysta 🙁

   1. Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie, ci najbardziej zainteresowani są w takiej sytuacji dyskryminowani. Tyle osób ma pomysł na firmę usługową i chciałoby sprawdzić się w takiej formie, a takie postawienie sprawy uniemożliwia im pracę. Oby coś się jeszcze w tej kwestii zmieniło na korzyść.

    1. Witam,

     proszę zwrócić uwagę, że osoba która pracuje na etacie opłaca wszystkie składki i ponosi z tego tytułu koszty. Osoba która nie pracuje chciałaby zarabiać nie ponosząc żadnych kosztów poza 18% podatku. To byłoby dopiero nie ok dla pracujących na etacie. Takie jest moje zdanie.

     1. Czytelniczka says:

      Witam również,

      pozwolę sobie odnieść się do Pani wypowiedzi.

      napisała Pani: „osoba która pracuje na etacie opłaca wszystkie składki”. Zgadza się, ale dzięki tym składkom ma ubezpieczenie zdrowotne. Może objąć ubezpieczeniem swoich członków rodziny. Ma również prawo do emerytury, renty i takich czy innych zasiłków. Natomiast nierejestrowana działalność sama w sobie nie daje prawa do korzystania z tych świadczeń.

      „Osoba która nie pracuje chciałaby zarabiać nie ponosząc żadnych kosztów poza 18% podatku.” Czy podatek 18% to według Pani zbyt mały koszt w przypadku takiej działalności? Przecież to dokładnie taki sam procent, jak przy pracy na etacie w pierwszym przedziale skali! Dlaczego to „nie ok”? Jakie dodatkowe koszty według Pani powinna ponosić osoba prowadząca działalność nierejestrową? Proszę pamiętać, że tu chodzi nie o jakieś „kokosy”, tylko o przychód „1000 złotych i coś” miesięcznie.

      I mam jeszcze jedną uwagę ogólną: jak to jest, że usługodawcy są w przypadku działalności nierejestrowej tak dyskryminowani? Jeżeli np. ktoś trudni się rękodziełem (pozdrawiam rękodzielników – macie mój pełen szacunek), to może mieć tego typu działalność bez konieczności odprowadzania składek Zus i to bez żadnych warunków, a jak np. sprząta, to już nie. Zero w tym logiki.

     2. Też zgadzam się, że jest to dyskryminacja, tym bardziej że te przepisy miały być „ułatwieniem” dla wszystkich, którzy spełniaj a warunki, a nagle się okazało, że jednak nie dla wsztystkich.

 16. Witam. Czy w ramach działalności nierejestrowanej mogę wypożyczać pojazdy np. samochody osobowe oraz świadczyć usługi przewozu np. na lotniska jeżeli moje przychody są poniżej 1050zł? Czy jestem przy takiej działalności zwolniony z VAT?
  Pozdrawiam

  1. Jeśli taka działalność nie wymaga żadnych zezwoleń, to raczej tak. Jednak przewóz osób tzw samochodową komunikacją wymaga posiadania kasy fiskalnej (od razu). Taka działalność nie obliguje do wejścia w VAT. Zalecam jednak zadzwonić do Krajowej Informacji Skarbowej i potwierdzić to, co napisałam 🙂

 17. Mam w planach założyć sklep internetowy. Czy mogę zacząć od działalności nierejestrowanej? Jeżeli ubezpieczona jestem u męża w zakładzie pracy to czy moi „kontrahenci”, będę musieli za mnie płacić? W sumie nie planuję nikogo zatrudniać…
  I jeszcze jedno. Czy mogę nadać sobie numer NIP?

  1. Jeśli prowadzenie tego sklepu nie wymaga specjalnych zezwoleń (a pewnie nie), to możesz zacząć od takiej działalności. Przy sprzedaży towarów (które nie są przez Ciebie tworzone na indywidualne zamówienie), raczej nie ma umowy-zlecenia, więc nie ma też ZUS.
   Myślę, że możesz wystąpić o NIP (jeśli nie zakładasz typowej działalności gospodarczej, to składasz wniosek na druku NIP-7).

 18. Super artykuł! Mam jednak pytania:
  1. A co z kwotą wolną od podatku? To się rozlicza pod koniec roku?
  2. Załóżmy, że sprzedaję czapkę za 100zl, a klient płaci mi 110zł, bo 10zl to koszty wysyłki. To przychód to sto czy sto dziesięć? Nie chcę podpisywać umowy, bo jestem ubezpieczona u męża w zakładzie pracy.

  1. Dziękuję i odpowiadam
   – kwota wolna od podatku dotyczy skali podatkowej, ale można ją rozliczyć zawsze tylko z jednego źródła. Jeśli nie będzie przychodów z innych źródeł np. pracy, to będzie można ją uwzględnić przy rozliczaniu przychodów z innych źródeł (czyli właśnie działalności nierejestrowej).
   – Przychód to 110 zł (sprzedaży czapek, które nie są na indywidualne zlecenie, nie uznałabym jako umowy-zlecenie, więc nie ma ty=u mowy o płaceniu ZUS).

 19. Kasiu, mam pytanie. Planuję w swoim sklepie internetowym sprzedawać pliki w formacie pdf, które po wykonaniu przelewu przez klienta, byłyby od razu wysyłane na jego adres mailowy. Czy w tym przypadku muszę zakładać działalność gospodarczą czy mogę to robić na działalności nierejestrowanej?

  1. Nie wymaga taka działalność chyba żadnych specjalnych pozwoleń, z tego co wiem, zatem wygląda na to, że mogłaby być to działalność nierejestrowa 🙂

   1. Dziękuję za odpowiedź. Mam jednak kolejne pytanie. Czy taka sprzedaż nie byłaby uznana za wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły zgodnie z Art.2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ? Czy ta ustawa już nie jest w tym przypadku aktualna i wystarczy działalność nierejestrowana?

    (Art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
    Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.)

    1. Ta ustawa nie ma tu nic do rzeczy 🙂 Działalność nierejestrowa też może być prowadzona w sposób ciągły.

   2. Kasiu, a jeżeli te pliki pdf to wzory – instrukcje do wykonania jakiejś rzeczy samodzielnie – to wtedy traktowane to jest jako usługa? Jak należy podejść do takiej sprzedaży w przypadku działalności nierejestrowanej (a sprzedający to osoba na etacie ze wszystkimi składkami)? I jeżeli sprzedaż takich instrukcji w formie pliku pdf dostępnych do ściągnięcia po dokonaniu zapłaty jest traktowane jak usługa to czy należy opłacać wtedy od każdego sprzedanego wzoru VAT? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.

    1. Hej,
     wg mnie to nie będzie usługa, która mogłaby być traktowana jako usługa do umowy zlecenia. Sprzedaż pdf przez internet osobom z Pl nie musi być od razu w VAT.

 20. Witam! Bardzo przydatny artykuł, dziękuję i zwracam się z pytaniami. Jestem studentem – obcokrajowcem i chciałabym sprzedawać, powiedzmy, czapki, robione na drutach. Czy są jakieś dodatkowe wymagania z tego powodu, że jestem obcokrajowcem? Rozumiem, że nie muszę płacić składki ZUS, bo jestem studentem do 26 roku życia? I jak to będzie czapka na zamówienie , to już trzeba robić to jako umowa-zlecenie, tak? i Jak to wygląda w ramach działalności nierejestrowanej? I jak w ogóle wygląda to rozliczenie? Przychodzę do Urzędu Skarbowego z ewidencją przychodu i tam mi wyliczają ile muszę zapłacić?

  1. Renato, niestety ustawa z 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców, która reguluje instytucję działalności nierejestrowanej w art.4 ust. 3 stanowi, że cyt „Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określają odrębne przepisy.”. Wobec czego moim zdaniem, działalność nierejestrowa nie będzie w Twoim przypadku raczej możliwa.

 21. Dzięki Ci za ten wpis! 🙂 Nurtują mnie jeszcze dwie kwestie związane z działalnością nierejestrowaną – pierwsza dotyczy rozliczania reklam oraz programów partnerskich przez blogerów i ZUSu. Obecnie nie pracuję na etacie, prowadzę tylko bloga, na którym mam reklamy AdSense i linki partnerskie typu Ceneo. Nie jestem pewna co z ZUSem przy wypłacie takich przychodów – wydaje mi się, że to nie podlega pod ZUS. Chociaż z drugiej strony reklamy na blogu to USŁUGA najmu powierzchni reklamowych (kiedyś rozliczana jako zwykły najem stawką 8,5%)… Można się pogubić! 🙂

  Druga sprawa dotyczy umów zleceń na wpisy sponsorowane (czyli znowu reklamy) na blogu. Czy mogę rozliczać AdSense w działalności nierejestrowanej, a osobno wykazywać umowy zlecenie lub o dzieło? Czy raczej powinnam wtedy założyć działalność gospodarczą i rozliczać to wszystko razem? Tylko że na początku może mi się to jeszcze nie opłacać…
  Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź.
  Pozdrawiam! 🙂

  1. Hej 🙂
   Jeśli blog prowadzony jest regularnie i uzyskuje się z tego tytułu (np. reklam) regularny przychód, to może powinnaś zastanowić się nad założeniem działalności i rozliczać wszystko razem? Same już reklamy (najem powierzchni reklamowej), jeśli jest regularny wygląda wg przepisów, jak prowadzenie działalności.
   Teoretycznie można byłoby dzielić usługi na umowy o dzieło i działalność nierejestrową, tylko, że regularne usługi najmu są jak umowa zlecenie, od której i tak zlecający wg mnie musiałby płacić ZUS (bo z tego co zrozumiałam, nie masz tytułu do ubezpieczeń). Zatem wychodzi na to samo, co pisałam wcześniej – czy nie warto pomyśleć o założeniu firmy?

 22. Witam,
  Czy jeśli chciałabym w ramach działalności nierejestrowanej rysować portrety a byłabym w tym czasie objęta ubezpieczeniem z urzędu pracy to jak to wówczas wygląda jeśli chodzi o ZUS? I co to w ogóle znaczy że działalność nierejestrowana ma znamiona umowy-zlecenie? Trzeba wówczas spisywać jakąś umowę? Już trochę czytałam na temat tego temat działalności nierejestrowanej ale z takim jej określeniem spotykam się pierwszy raz.

  1. Hej,
   z tego co się orientuję, to ubezpieczenie w UP to jest tylko zdrowotne?
   Moim zdaniem rysowanie indywidualnych portretów, to bardziej umowa o dzieło – a przy niej nie ma zusu 🙂

 23. A jeżeli jestem zatrudniona na umowę zlecenie – pracodawca uiszcza za mnie składki w ZUS, czy mogę prowadzić działalność nierejestrową?

  1. Jeśli spełniasz warunki, to możesz 🙂 To, że masz umowę zlecenie nie przeszkadza.

 24. Hej. Świetny artykuł.
  Mam pytanie:
  Czy jako osoba wytwarzająca czekoladki na zamówienie mogę na początku prowadzić działalność nierejestrowaną? Bo nie do końca rozumiem, czy jestem w grupie, której to nie obowiązuje czy jednak mogłabym.
  Mam zamówienie do kawiarni. Czy mogę im normalnie wystawić fakturę?
  Pozdrawiam

  1. Hej,
   moim zdaniem możesz, jednak nie zwalnia Cię to z przestrzegania odpowiednich wymogów sanitarnych, zgłoszenie tego do Sanepidu itp.
   Mogłabyś wystawić fakturę oczywiście, gdyby kawiarnia tego zażądała.

 25. Pracuję na etacie. Chciałbym prowadzić okazjonalnie usługi przewozu osób (8+1) (na lotniska, imprezy itp.) oraz przewóz towarów.
  Czy taka działalność nierejestrowana jest możliwa? Czy wymaga pozwoleń, licencji? Czy gdybym uzyskał licencję – jeśli jest wymagana – to czy łapię się pod miedzianość nierejestrowaną?

  1. Z tego co się orientuję, to jakiś przewóz osób (pewnie powyżej jakiejś ilości), wymaga licencji. Niestety to nie moja dziedzina, więc dokładnie nie wiem. Jednak jeśli działalność wymaga licencji, to niestety nie łapie się na nierejestrową.

   1. Zorientowałem się i przewóz osób wymaga licencji więc odpada. Natomiast przewóz towarów pojazdem do 3,5t nie wymaga licencji. Była by to usługa, więc jak by to wyglądało w kwestii rozliczenia z klientami, podatków, składek ZUS itd. – pracuję na etacie.

 26. Czy jeśli wykonuje makijaże to podchodzi pod usługi kosmetyczne i muszę posiadać kasę fiskalną?

  1. Tak, makijaże mieszczą się w PKD 96.02 fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne i choć rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas nie powołuje się na PKD w tej kwestii to wyraźnie wymienia, że kasa musi byc od razu przy świadczeniu usług m.in. kosmetycznych i kosmetologicznych.

 27. Bardzo dobry artykuł, wyraźnie tłumaczy wszystko. Mam jedno pytanie:
  Chcę sprzedawać rękodzieło, kolczyki, które się składają z elementów nieszlachetnych (niemetaliczne) + srebrnych zapięć. Czy fakt wykorzystania srebra wymusza użycie kasy fiskalnej?

  1. Dziękuję za miłe słowa 🙂 Jeśli w sprzedawanej biżuterii będa jakiekolwiek elementy z metali szlachetnych, to zarówno kasa fiskalna będzie potrzebna jak i rejestracja do VAT.

 28. Dzień dobry, przeczytałam artykuł i wszystkie komentarze ale mimo to mam kilka pytań, będę wdzięczna za pomoc.
  1. Nadal nie rozumiem co w praktyce oznacza „umowa – zlecenie”. Czy wykonywanie kartek okolicznościowych i zaproszeń ślubnych należy tak właśnie traktować? W większości przypadków Hand Made jest „jest na zamówienie” czyli np. koszulka z wyszytym imieniem dziecka, metryczka z danymi dziecka czy tak jak w moim przypadku zaproszenia na ślub z danymi zamawiającego. Wynika z tego, że jeżeli nie robię „uniwersalnych” kartek/zaproszeń, które można od ręki kupić tylko oferuje wykonanie spersonalizowanych to nie mogę prowadzić działalności nierejestrowanej i rozliczać się tylko raz w roku tylko muszę założyć firmę i płacić składki ZUS lub opcjonalnie być zatrudniona tak? I co oznacza, że kontrahent będzie płacił za mnie ZUS? Ktoś kto zamówi kartkę urodzinową z imieniem solenizanta, datą i podpisaną jej imieniem za powiedzmy 15zł musi to gdzieś zgłosić i zapłacić składki??Przecież nie jest spisywana żadna umowa, skąd ta osoba ma o tym wiedzieć? Czy ja muszę ją o tym informować? Czy jeżeli tego nie zrobi to czy ja lub ona możemy mieć jakieś nieprzyjemności?
  2. Chciałam rozliczyć PIT przez internet ale wybierając „Inne źródła” pojawiło się pytanie o jakieś „ZALICZKI” które trzeba było wpisać w formie miesięcznej lub kwartalnej. Co to oznacza? Sprzedając kartki nie pobieram ani nie wpłacam żadnych zaliczek.
  3. Jak traktować koszt wysyłki sprzedanego produktu? Sprzedaję kartkę za 15zł, klient płaci 15zł + 5zł za wysyłkę. Ja idę na pocztę i wysyłam paczkę płacąc dokładnie 5zł. Przychodu mam 20zł ale dochodem dla mnie jest tylko 15zł. Czy te 5zł za wysyłkę mogę traktować jako KOSZTY i odliczyć w zeznaniu podatkowym?
  4. Czy jeżeli klient nie chce paragonu to czy mam go obowiązek mimo wszystko wystawić i zachować kopię? Czy jedynie na wyraźną prośbę? Czy jeżeli nikt nie będzie chciał paragonu, ZUS nie „przyczepi” się, że specjalnie nie wystawiałam, żeby np zataić jakieś dodatkowe przychody?

  1. Hej,
   umowa zlecenie jest umową starannego działania, a umowa o dzieło – umową rezultatu, więc może byłyby to bardziej umowy o dzieło? Z umów o dzieło nie ma ZUS i ja w ten sposób bym to traktowała, bo nie wyobrażam sobie, że ktoś za kartkę za 15 zł odprowadza składki 🙂
   Z działalności nierejestrowej nie ma zaliczek wciągu roku, zatem wpisujesz 0,00 zł
   Tak, 5 zł to Twój koszt, ale musisz mieć potwierdzenie nadania z Poczty (albo fakturę), a przychód to 20 zł.
   Jeśli masz kasę fiskalną – to obligatoryjnie dajesz osobom fiz. (konsumentom) paragon. A jeśli nie masz kasy – to niczego nie musisz dawać. Nikt się nie przyczepi do tego, jeśli taka sprzedaż będzie w ewidencji ujęta.

 29. DZIĘKUJĘ! Wszystko świetnie wyjaśnione! Wspaniała strona i rzetelna pomoc! Pozdrawiam:)

 30. Bardzo dobry, rzetelny i w miarę prosto napisany wpis (choć i tak umysł mi się zamyka). Zastanawiałam się coraz bardziej nad self-publishingiem, ale trochę się boję tych spraw podatkowych i nie chciałabym zakładać działalności. Muszę sporo poczytać na ten temat! Super, że odpowiadasz tak wyczerpująco na pytania. Pozdrawiam serdecznie!

 31. Mam pytanie: czy przy usługach fryzjerskich , obcinanie, farbowanie, czesanie, musze mieć kase fiskalną przy prowadzeniu działalności nierejestrowalnej, bo chyba tak wynika z tego artykułu a mianowicie z ustawy w nim zawartej?

  1. Tak, usługi fryzjerskie itp muszą mieć kasę od razu.

 32. Witam, z góry dziękuję za świetny artykuł jednak będę wdzięczna za rozwianie kilku wątpliwości 🙂
  Jestem bezrobotna na ubezpieczeniu męża, co roku wspólnie się rozliczamy (dodatkowo pit 0 na dzieci). W zeszłym roku 2018 miałam okazję wykonać kilka kartek okolicznościowych – zarobek nie przekroczył 500zł,
  moje pytania
  1. czy rozliczając się z działalności nierejestrowanej mogę rozliczyć się wspólnie z mężem?
  2. w artykule jest napisane, że można swój przychód pomniejszyć o koszty związane z działalnością nierejestrową – czy jeżeli posiadam rachunki też mogę je odliczyć czy obowiązują tylko faktury?
  3. czy jeżeli jestem na ubezpieczeniu męża obowiązują mnie/moich klientów dodatkowe opłaty/zus?
  Dziękuję i pozdrawiam 🙂

  1. Dziękuję za miłe słowa 🙂
   Moim zdaniem można rozliczać się wspólnie z małżonkiem (ale w PIT-36)- działalność nierejestrowa jest opodatkowana na zasadach ogólnych wg skali podatkowej czyli tak samo jak np. przychody z etatu.
   Koszty mogą być udokumentowane rachunkami lub fakturami, ale też np. umowami kupna-sprzedaży, jeśli kupiłaby Pani coś na taką umowę od osoby fizycznej.
   Myślę, że przy sprzedaży kartek nie będzie problemów z ZUSem tzn. z uznaniem sprzedaży kartki, że była to umowa zlecenie.

   1. A czy rachunek czyli paragon na którym nie ma żadnych danych będzie uznany w razie jakiejś kontroli? Kiedyś gdzieś czytałam, że paragon może zostać uznany pod warunkiem, że z tyłu odręcznie są wpisane dane osoby dokonującej zakupu a na paragonie jest pieczątka firmy. Mało kiedy zdarza się, że na paragonie firma przybija pieczątkę więc wygląda na to, że najbardziej pewna byłaby faktura?

    1. Anito rachunek to nie paragon. 🙂 Paragon jest z kasy fiskalnej i z reguły nie ma na nim danych nabywcy, wobec czego co do zasady nie może dokumentować kosztu (są wyjątki, ale tak jak wspomniałaś wtedy musi być pieczątka i dotyczy to tylko określonych przepisami sytuacji).
     Rachunek natomiast właściwie zawiera takie dane jak faktura, wobec czego może z powodzeniem dokumentować poniesiony koszt.

 33. Hej.
  1. Planuję zakupić dekorację weselną typu napis MIŁOŚĆ i zająć się wypożyczaniem takiego napisu parom na ich wesele. Mozna to więc ując jako pewnego rodzaju usługę. Spisywana byłaby umowa wypożyczenia między mną, a zainteresowaną parą . Miesięczny przychód tego typu usługi mieściłby by się w granicy połowy minimalnego wynagrodzenia. Mogłabym tego rodzaju usługę ująć jako działalność nierejestrowana? Czy nie bardzo?
  2. Czy zakup takiej dekoracji potwierdzonej fakturą mogłabym zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, które bym pózniej ujęła w PIT-36?

  1. Moim zdaniem wypożyczanie tego napisu mogłoby być prowadzone w ramach działalności nierejestrowej. Zakup dekoracji jak najbardziej jest kosztem.

 34. Witam mam pytanie dotyczące kosztów w działalności nierejestrowanej.Często kupuje używane płyty winylowe z muzyką od osób fizycznych na aukcjach internetowych np Allegro.pl czy ebay.Wiadomo że faktura czy umowa kupna sprzedaży przy zakupie na odległość jest od osób prywatnych trudna lub niemożliwa do uzyskania.Chciałbym taki zakup zaliczyć do kosztów.Jak w tym celu prawidłowo udokumentować taki zakup?

  1. Moim zdaniem poza „dokumentacją” związaną z aukcją istotne będą też potwierdzenia zapłaty za płyty (czyli przelewy). Najlepiej od razu łączyć sobie w całość dokumentację dot. danej transakcji. Na przelewach na pewno będą podane numery aukcji a nie np. czyja to płyta (jakiego wykonawcy), wobec tego ciężko będzie to potem kontrolującym połączyć ze sobą 🙂

 35. Super artykuł ale jeśli mogę to mam też pytania 😉
  1. Jestem zarejestrowana jako bezrobotna. Chciałabym zacząć sprzedawać przez internet kosmetyki sprowadzane ze sklepu zagranicznego. Pierwsze pytanie- czy moge zaczac taka sprzedaz od dzialalnosci niezarejestrowanej?
  2. Jeśli TAK to kolejne pytanie… jak mam się z tego rozliczać? Kupuję produkt powiedzmy za 20 euro, dajmy na to że wychodzi że jest to 85 zł. Chce go sprzedać za 100 zł.
  3. Czy w ewidencji i na rachunkach wpisuje tylko kwote za ktora faktycznie sprzedaje produkt, olewając VAT, tak? Sprzedaje za 100 zl wpisuje 100 zl.
  4. Czy rachunki mogè wystawiac za pomocą tego typu ksiazeczki: https://www.pasazbiurowy.pl/faktury-i-rachunki,rachunek-prosty-a5-oryginal-kopia-231-3,13303-k-678-728-p?gclid=CjwKCAiAhp_jBRAxEiwAXbniXZTHOZfQ5T89V9RSt06ql7rDwVomK7lZx3vvZK0ua-0cFlZbmRTWnRoCUO0QAvD_BwE?
  Bede wdzieczna za odpowiedz!

  1. Sprzedaż kosmetyków chyba nie wymaga jakiegoś specjalnego zezwolenia? Jeśli nie, to mogłaby to być sprzedaż w ramach działalności nierejestrowej.
   Jeśli sprzedajesz kosmetyk za 100 zł, to do ewidencji wpisujesz 100 zł (bez VAT).
   Koszty zakupu kosmetyków uwzględnisz dopiero w rocznym rozliczeniu.
   Wzór rachunku jest ok.

 36. Świetny artykuł , ale bardzo proszę o pomoc ❤️ Jako działaność nierejestrowa chce prowadzić wypożyczalnie dekoracji , oczywiście nie przekrocze kwoty którą obowiazuje, mam jednak pytanie jakie umowy mogę zawierać? Zlecenie czy umowa wypożyczenia? Niczego nie sprzedaje tylko wypożyczam na określony czas i potem wszystko jest mi zwracane. Jestem jak narazie na ubezpieczeniu z Urzędu Pracy więc co z Zusem? Nie rozumiem tego totalnie.

  1. 🙂 moim zdaniem wypożyczanie dekoracji nie byłoby umową zleceniem, wobec czego klient nie musiałby „płacić” za Ciebie ZUSu

 37. Witam! Bardzo pomocny artykuł! 😘😘
  Ale mam parę pytań)
  1. jeżeli ja nie mam polskiego obywatelstwa, a tylko kartę stałego pobytu, to mogę prowadzić działalność nierejestrowana?
  2. Chciałabym czas od czasu świadczyć usługi jako agent nieruchomości ( poszukiwania
  mieszkań na wynajem), i pracuje jeszcze na umowę o dzieło w innej firmie.
  To też nie ma z tym problemów, żeby nie płacić Zus?
  3. Kiedy trzeba zapłacić podatek od działalności, do 30 .04. 2019?
  Dziękuję bardzo 😍😍😍

  1. Ustawa prawo przedsiębiorców w art. 4 ust 3 stanowi cyt. „Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określają odrębne przepisy.”
   Wobec tego moim zdaniem tej ustawy (i działalności nierejestrowej) nie stosuje się niestety do osób zagranicznych 🙁

 38. A jakie odrębne przepisy?
  Może tak samo jak w jednoosobowej działalności można otworzyć z kartą Polaka/ stałym pobytem?
  Z góry dziękuję 🤗

 39. Jeszcze jedno pytanie mam odnośnie rozliczeń na koniec roku, a mianowicie czy na fakturach imiennych sluzacych do odliczeń musi koniecznie być mój NIP ? Bo okazało się ze cześć faktur jakie posiadam są bez Nip-u i nie wiem czy mogę je użyć przy odliczaniu kosztów…
  Dziekuje…

  1. Nie, oczywiście, że nie musi być NIPu. Faktury na osoby fizyczne nie zawierają ani NIPu ani tym bardziej PEPESELu.

 40. Czy orientuje sie Pani czy w ten sposob mozna prowadzic dzialalnosc terapeutyczna np.terapie pedagogiczna?

  1. Myślę, że tak, bo z tego, co się orientuję, nie jest do tego wymagane żadne specjalne pozwolenie, koncesja itp.

 41. Witam. Czy jeśli za swój „towar” biorę zadatek to jak mam to uwzględnić w ewidencji i na wystawianym przeze mnie rachunku? Jak to jest w sytuacji kiedy zadatek i reszta kwoty są opłacane w tym samym miesiącu a jak kiedy w dwóch kolejnych?

  1. Zarówno zadatek jak i zaliczka zgodnie z przepisami (podatek dochodowy) nie powodują powstania przychodu – powoduje dopiero wykonanie usługi/wydanie towaru, chyba że wcześniej zostanie wystawiona faktura albo wpłynie cała zapłata (definitywna za konkretny towar/usługę). Jeśli otrzymasz sam zadatek w marcu, a towar zostanie wydany dopiero w kwietniu, to dopiero w kwietniu powstaje przychód – na całość kwoty. Tak jest w przypadku, kiedy prowadzi się zarejestrowaną działalność i myślę, że te same przepisy podatkowe należy stosować do działalności nierejestrowej. Polecam poczytać o różnicy pomiędzy zadatkiem a zaliczką, bo zadatek jest „bardziej skomplikowany” (przepisy kodeksu cywilnego).

 42. Pani Kasiu a co ze sprzedażą zdjęć a dokładnie licencji do zdjęć na microstockach np. na shutterstock ( wstawiam zdjęcia na ich stronę dodam że to firma z siedzibą w Ameryce i każdy z całego świata może kupić licencję do mojego zdjęcia. Dodam że pracuję na pól etatu i troszkę mnie przestraszył ten artykuł gdyż pieniądze z tej licencji są niewielkie a perspektywa kar przeraża. Proszę o radę.

  1. Umknęło mi gdzieś to Twoje pytanie. Poza działalnością nierejestrowaną, możesz mieć jeszcze lepszą opcję (rozliczania się jako twórca i wtedy nie trzeba też mieć działalności)- jednak musiałabyś spełnić pewne warunki: Twoja działalność czyli sprzedaż zdjęć musiałaby być sporadyczna czyli np. sprzedasz zdjęcie w jednym tygodniu, potem np. za kilka dni a potem za 2 tyg itd – czyli nie ma w tym regularności; w wyniku sprzedaży następuje przeniesienie autorskich praw majątkowych i zależnych. Wtedy masz opcję, że rozliczasz się jako twórca (w PIT) i stosujesz 50% koszty uzyskania przychodów.

   1. serdecznie dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam

 43. Witam.
  Zamierzam sprzedawać ubrania na targu na start i chce z takiej możliwośći skorzystać . Czy taka uproszczona ewidencja sprzedaży jak wyżej w artykule wystarczy przy sprzedaży ubrań na stoisku targowym?

  Jak dokumentować to ze nie przekracza się tej kwoty wymaganej ? i czy musze wystawiac rachunek na sprzedaną rzecz? jak tak to jaki ?? bo nie bardzo to rozumiem ?

  Co składa sie w rozliczeniu rocznym ze oni bendą wiedzieć ze ten próg nie został przekroczony ?

  1. Taka ewidencja wystarczy. Nasz ustawodawca wykazał się dużym zaufaniem do podatników i liczy na to, że sam Pan rzetelnie będzie wykazywał w tej ewidencji sprzedaż. Co do rachunków – to nie musi Pan wystawiać, jeśli nikt takiego nie zażąda. Rozliczenie roczne robi się na podstawie prowadzonej ewidencji.

   1. A co z zakupem ubrań do sprzedaży? Hurtownie nie chcą wystawiać faktur osobom fizycznym. Co w takiej sytuacji? Paragony nie wystarczą?

    1. Myślę, że sam paragon to za mało, dołączyłabym do tego potwierdzenie zapłaty, bo wtedy nie będzie wątpliwości, że zakupiony towar był zakupiony przez Panią, a nie przez kogoś innego.

 44. Hej, Czy można założyć sklep internetowy do 1000zł ? z sprzedażą ubrań ? czy są jakieś zastrzeżenia >?

  1. Hej, uważam, że można. Pamiętaj tylko, że obowiązywać będą Ciebie też przepisy dot. praw konsumentów (np. o odstąpieniu od umowy zawieranej na odległość) oraz dotyczące ochrony danych osobowych (RODO).

 45. Witam,
  pracuję na pełnym etacie i jestem bardzo zainteresowana działalnością nierejestrowaną w dziedzinie logopedii. Czy to wchodzi w opodatkowanie Vat? Jak to wygląda w rozliczeniu na koniec roku w zeznaniu PIT? Proszę o odpowiedź:)

  1. Działalność logopedów nie jest skazana na bycie w VAT. A co do rocznego rozliczenia to wszystko wygląda tak, jak opisałam to w artykule 🙂

 46. Witam, jestem mgr fizjoterapii z kursami masażu oraz technikiem usług kosmetycznych, w chwili obecnej na urlopie macierzyńskim.
  1.Chciałabym wykonywać masaże oraz zabiegi kosmetyczne na twarz mobilnie u klientki, rozumiem, ze w takim wypadku do zab.kosmetycznych muszę kupić kasę i tylko w tym wypadku wystawić paragon, do masażu już nie?
  Czy do kasy fiskalnej moża uzyskać dofinansowanie?
  2.czy mogę klientki przyjmować również u siebie w domu w oddzielnym pomieszczeniu? Czy tu muszę dostosować już wszystko pod SANEPID? Jeśli nie mam takiej możliwości np.z umywalką i oddzielną toaletą?
  3′ czy ewentualnie gdybym w domu wstawiła urządzenia do masażu typu rolletic, czy znowu muszę zgłosić to do Sanepidu?
  Dużo pytań, na które ciężko uzyskać odpowiedź.
  Z góry dziękuję za ich uzyskanie.

  1. Witam również 🙂
   1. kasa fiskalna obowiązuje przy usługach kosmetycznych i jeśli ta kasa już będzie, to wtedy masaże również są na niej ewidencjonowane. Nie słyszałam o dofinansowaniu na zakup kasy fiskalnej. Jest natomiast zwrot części wydatków na kasę (nie więcej niż 700 zł), o który można się starać w urzędzie skarbowym.
   2. oraz 3. Niestety nie wiem, jakie wymogi ma sanepid co do działalności kosmetyczek itp, ponieważ przepisy sanepidu to odrębna sprawa od przepisów podatkowych, na których się znam. Te pytania najlepiej zadać w swoim Sanepidzie 🙂
   Powodzenia życzę w biznesie!

 47. Witam serdecznie,bardzo fajnie napisany artykuł,właśnie jestem po jego lekturze. Pani Kasiu,a czy jeśli jestem na KRUS-ie(gospodarstwo prowadzi mąż,ja pomagam)mogę także zająć się tym rodzajem działalności(w planie mam szycie torebek)?I czy muszę o tym fakcie powiadomić KRUS ?

  1. Na to pytanie najlepiej odpowie zapewne właśnie KRUS. Moim zdaniem można prowadzić taką działalność, jednak i tak trzeba pilnować limitu podatku dochodowego, by nie wypaść z KRUSu – choć przy rejestrowej jego przekroczenie i tak nie grozi :).

 48. Witam, Pani Kasiu. Chcę założyć działalność nierejestrowaną – sprzedaż przez internet odzież i biżuteria ze stali nierdzewnej moje pytanie.
  1. Czy obowiązuje mnie ewidencja za pomocą kasy fiskalnej
  2. Czy rozliczam się dopiero na koniec roku w PIT 36.
  3. Sprzedaję towar np za 28 zł wysyłka za 9 zł – jak mam to ująć w ewidencji sprzedaży i na koniec roku w pit 36 jak to rozliczyć ( całą kwotę jako przychód ? mimo że 9 zł to pieniądze kupującego?)
  4. limit 1125 zł w miesiącu wartość towaru 28 zł wysyłka 9 zł , czy wpisuję w ewidencję 28 zł wartość towaru czy 37 zł
  dziękuję za pomoc .

  1. Witam 🙂
   1. Jeśli nie będzie sprzedawała Pani biżuterii ze złota czy srebra, to nie trzeba od razu mieć kasy fiskalnej.
   2. Przy działalności nierejestrowej rozlicza się Pani dopiero na konie roku w PIT-36
   3. i 4. Tak, cała kwota to przychód czyli 37 zł – a na koniec roku może Pani w kosztach ująć i odliczyć odpowiednio udokumentowane nabycie usług kurierskich lub pocztowych.
   Pozdrawiam i życzę powodzenia.

   1. dziękuję za odpowiedz, mam jeszcze pytanie. Czy mogę biżuterię sprzedawać np. znajomym na miejscu. Czy tylko wysyłkowo ?

    1. Nie, można też osobiście.

 49. Witam, super artykuł. A czy i mąż i ja możemy mieć oboje swoje działalności nierejstrowane i oczywiście osobne konta bankowe na to? Oboje mamy etaty i pełne składki ZUS.
  Dziękuję i pozdrawiam

  1. Tak, jak najbardziej małżonkowie mogą prowadzić odrębne działalności nierejestrowe.

 50. Czy oferowanie i wykonywanie czegos takiego jak przepisywanie/formatowanie tekstu mozna swiadczyc w ramach nierejeste. DG?
  Chcialbym oferowac to na np. Olx

  1. Myślę, że tak, bo do tego typu usług nie jest wymagane żadne specjalne zezwolenie.

 51. Świetny artykuł, wszystko jasno i przejrzyście napisane.
  Po przeczytaniu zarówno artykułu jak i komentarzy wiele kwestii mi się rozjaśniło jednak wolę się upewnić czy dobrze myślę.
  1. Mam 21 lat i jestem studentką. Chciałabym sprzedawać robione na zamówienie (personalizowane) laleczki robione na szydełku i gotowe, już zrobione maskotki. Rozumiem, że w takim przypadku klienci nie muszą płacić za mnie ZUSu? Jeśli oprócz tego pracuję na umowę zlecenie to kwotę wolną w rocznym rozliczeniu mogę zastosować tylko do jednego źródła przychodów?
  2. Czy jeśli moja 18 letnia, ucząca się siostra chciałaby prowadzić taką samą działalność to wygląda to tak samo z ZUSem?
  3. Jeśli byłoby to jej jedyne źródło przychodów to może do niego zastosować kwotę wolną w rocznym rozliczeniu?

  1. Dziękuję 🙂
   Tak – klienci nie będą płacili ZUSu. I tak – kwota wolna jest stosowana tylko do jednego źródła przychodów. U siostry wygląda to podobnie, ponieważ laleczki na zamówienie to raczej umowa o dzieło – więc i tak pod ZUS nie podlega. Jeśli to jedyne źródło przychodów to kwota wolna jest przy nim uwzględniana.

 52. Dzien dobry ! Dziekuje za bardzo pomocny artykuł 🙂 Mam tylko pytanie, czy jezeli
  prowadze dzialalnosc nierejestrowana, moge sie starac o dofinansowanie na dzialanosc gospodarcza z up ( np na nowy sprzet, umeblowanie sklepu itp ) ? Czy to juz zamyka droge w uzyskaniu tego ?

  1. Myślę, że możesz, bo nie ma wpisu tej działalności w ceidg.

 53. Witam serdecznie, zgadzam się z przedmówcami – artykuł jest naprawdę świetny, jednakże mam 2 pytania:
  1. Czy wyrabiając pieczątkę podczas wystawienia zaświadczenia musi być na niej nadany NIP?
  2. Czy mogę podpisać zeszyt praktyk znajomej?Dodam, że prowadzę gabinet logopedyczny.
  Pozdrawiam

  1. Witam, dziękuję 🙂
   Na pieczątce mogą być dane jakie tylko chcesz, ponieważ żadne przepisy nie wymagają posiadania pieczątki. Na drugie pytanie niestety nie odpowiem, bo nie znam przepisów dot. praktyk uczniowskich.

 54. Świetny tekst! Wszystko wyjaśnia! Jednak mam pytanie. Czy jeśli chce zajmować się dzieciakami na urodzinach, robić warsztaty (np. zdobienia masy solnej) w domu kultury, bibliotece, ogólnie oferować animację czasu wolnego to może być to działalność nierejestrowana? Chce założyć stronę na facebook’u, rozdać ulotki i wizytowki. Czy nie będę musiała nic płacić do ZUS? Jestem studentką, mam 21 lat.

  1. Hej, moim zdaniem możesz. Nawet jeśli będzie to umowa zlecenie to Twój kontrahent i tak nie zapłaci za Ciebie ZUSu, bo jesteś studentką.

 55. Świetny artykuł! Czy animacja czasu wolnego, np. na urodzinach dzieci, warsztaty (np. zdobienia masy solnej) mogłyby być działalnością nie rejestrowana?

  1. Hej 🙂
   Myślę, że mogłyby być.

 56. Witam, super artykuł. Mam jednak kilka pytań nigdzie w artykule nie było mowy o wyrobieniu pieczątki z nazwą firmy oraz kategoria czy jest to konieczne? Ponieważ z tego co wcześniej się dowiedziałam to trzeba również wyrobić pieczątkę. Czy usługi cukiernicze np. Pieczenie tortów czy ciast wymagają jakiś specjalnych pozwoleń? Pozdrawiam.

  1. Witam i dziękuję za miłe słowa. Pieczątka nie jest wymagana, żadne przepisy nie obligują do jej posiadania – ale jest wygodna. Co do pieczenia tortów i ciast to specjalnych pozwoleń nie trzeba, poza sprawami zw. z Sanepidem.

 57. Witam, opłacam składki zdrowotne i emerytalne-rentowe do KRUSu. Nie jestem zatrudniona na żadnym etacie. Czy mogę prowadzić działalność nierejestriwaną w formie usług kosmetycznych mobilnych? Czy w przypadku tego typu usług wymagane jest posiadanie kasy fiskalnej?

  1. Witam, przy usługach kosmetycznych jest wymagana kasa fiskalna. Będąc na KRUS oczywiście też można prowadzić działalność nierejestrową.

 58. Wiele godzin spędziłam nad przepisami i rozmowami z ludzi odnosnie rozliczania i działania DN, ale mam jeszcze pytanie odnośnie kosztów. Wiem, że nie ma do tego przepisów i trzeba samemu logicznie to ogarniać. Chce kupowac używane meble, robic ich renowacje i sprzedawać z małym zyskiem. Moim kosztem będzie: zakup mebla, paliwa np 100zł – 200zł miesięcznie (bo tyle mi schodzi na dojezdzanie po meble i materiały), materiały malarskie i farby, internet (60zł mc) – bo wystawiam produkty poprzez olx i fb, a także zakup pieczątki czy materiałów papierniczych potrzebnych do reklamowania się? W jaki sposób mogę udokumentować zakup szafki używanej, od osoby prywatnej? Z góry dziękuje za odp 🙂

  1. 🙂 moim zdaniem powinno stosować się przepisy dotyczące kosztów z ustaw o podatku dochodowym – wobec tego zakup używanych mebli dokumentuje się umową kupna-sprzedaży (ma się wtedy wszelkie niezbędne dane jak datę, kwotę, co i od kogo kupiono). Pozdrawiam i życzę powodzenia!

 59. Dobry Wieczór Pani Kasiu, świetny artykuł napisany konkretnie na temat.również chce założyć taką działalność nierejstrowana. W zwiazku z tym mam pytanie, co w przypadku gdy kupię towar (odzież) na faktury, większe niż jest dozwolony przychód na DN. Powiedzmy od czerwca 2019 do grudnia 2019 faktury za kupiony towar w hurtowni będą wynosiły 10tysiecy, a ja w ewidencji będę miała mniejsze kwoty, czy to znaczy że powinnam w takim przypadku zarejestrować działalność? Czy faktury na większe kwoty niż przychody oznaczają przekroczenie dozwolonego progu?

  1. Faktur zakupowych nie bierze się pod uwagę przy wyliczaniu limitu przychodów. Wtedy zapewne musi zostać nadwyżka towarów na koniec roku (zgodna z ilościami z faktur nabycia).

 60. Pani Kasiu a czy to będzie zgodne z prawem jeśli miesięczne faktury za zakupiony towar w hurtowni będa przekraczały dozwolony przychód miesięczny? Powiedzmy faktura na 2tysiace, przychód w ewidencji 1000zl.

  1. Hmm a jaki byłby ekonomiczny cel prowadzenia takiej działalności? Rozumiem, że w razie kontroli US zakupione wg faktur towary, a nie sprzedane (bo raczej nikt nie sprzedaje poniżej ceny zakupu), będą na stanie?

 61. Witam

  Czy można w ramach działalności nierejestrowanej wykonywać masaż leczniczy kręgosłupa?

  Słyszałem że zawody medyczne jako że są wpisane do rejestrów ( dla fizjoterapii jest to Krajowa Izba Fizjoterapii rejestr fizjoterapeutów i nadane Prawo wykonywania zawodu ) nie moga wykonywać zawodu w ramach działalności nierejestrowanej

  Poza tym jak z ZUS-em niewątpliwie jest to usługa więc klient musiałby za mnie płacić składki ? (troche bez sensu)

  Czy to prawda?

Dodaj komentarz