Działalność nierejestrowa (nierejestrowana)

Od 30.04.2018 r. obowiązuje w naszym systemie prawnym ustawa Prawo Przedsiębiorców, która wprowadziła instytucję działalności nierejestrowej nazywanej też często działalnością nierejestrowaną.

Jeśli jesteś ciekawa, jakie warunki trzeba spełnić, by móc prowadzić tego typu działalność oraz na co zwrócić uwagę, by robić to zgodnie z prawem, to zapraszam cię do lektury tego wpisu.

(stan prawny obowiązujący w 2019 r.)

Co to znaczy działalność nierejestrowa?

Jeszcze do niedawna każda osoba, która prowadziła działalność:

 • w sposób zorganizowany (czyli np. aktywnie szukała klientów, wykorzystywała określone zasoby itp.),
 • z nastawieniem na zysk,
 • w sposób ciągły czyli podejmując powtarzalne czynności np. cykliczna reklama (nie jednorazowo lub okazjonalnie) i
 • we własnym imieniu

była zobligowana do zarejestrowania takiej działalności – jednoosobowej (nie będę pisała tu o spółce cywilnej lub o spółkach prawa handlowego, bo działalność nierejestrowa ich nie dotyczy) do CEIDG czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii i w ciągu 7 dni również w ZUS.

Aktualnie przy spełnieniu niżej opisanych warunków, nie ma takiej konieczności – nie trzeba robić wpisu do CEIDG i nie trzeba zgłaszać się do ubezpieczeń w ZUS.

Jakie warunki trzeba spełnić, by móc prowadzić działalność nierejestrową?

Taką działalność możesz prowadzić jeśli:

 •  60 miesięcy przed nie prowadziłaś działalności gospodarczej (czyli działalności wpisanej do odpowiedniego rejestru)
 • Jednak nasz wspaniałomyślny ustawodawca wyszedł na przeciw osobom działającym w „szarej strefie” i zgodnie z art. 195 ustawy wprowadzającej przepisy o działalności nierejestrowej, działalność nierejestrową mogą też prowadzić osoby, które w okresie 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo przedsiębiorców (czyli w okresie 30.04.2017 – 29.04.2018) nie były wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub których wpis został wykreślony z CEIDG wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem wejścia w życie Prawa przedsiębiorców (czyli przed 30.04.2017), nawet jeżeli w okresie ostatnich 60 miesięcy przed dniem wejścia w życie tej ustawy wykonywały działalność gospodarczą.
  W skrócie – jeśli po 30.04.2017 nie miałaś firmy, to możesz prowadzić działalność nierejestrową.
 • działalność, którą chcesz prowadzić nie wymaga koncesji, zezwolenia lub pozwolenia wynikającego z przepisów innych ustaw
 • jeśli przychód należny z tej działalności nie przekroczy w każdym miesiącu 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2250 zł, wobec tego kwota nie może przekroczyć 1125 zł)

Specjalnie „przychód należny” napisałam pogrubioną czcionką, ponieważ chciałabym zwrócić twoją uwagę właśnie na to sformułowanie.

Generalna zasad mówi, że przychód powstaje w momencie wykonania usługi lub sprzedaży towaru, chyba że wcześniej otrzymano całą (definitywną) wpłatę należności lub wystawiono fakturę.

Wyobraź sobie teraz taką sytuację…

Prowadzisz już działalność nierejestrową -dziergasz na drutach czapki – i w miesiącu wrześniu sprzedałaś 11 czapek po 100 zł każda, czyli zarobiłaś już 1100 zł. 30 września przychodzi do Ciebie sąsiadka, bo przypomniało jej się, że jutro jej siostra ma urodziny i pyta, czy mogłaby od Ciebie kupić czapkę, tylko że pieniądze da Ci dopiero pojutrze (czyli 2 października), bo wtedy dostanie wypłatę. Oczywiście zgadzasz się i dajesz jej czapkę dla siostry. 2 października słowna sąsiadka przynosi pieniądze – 100 zł.

I teraz uwaga! Już we wrześniu twój przychód przekroczył magiczne 1125 zł. Tak, tak, niestety 30 września powstał u ciebie przychód należny w kwocie 100 zł, pomimo tego że jeszcze fizycznie nie otrzymałaś tych pieniędzy (ale towar już wydałaś). Zatem powinnaś już od października zarejestrować swoją firmę w CEIDG.

Inna sprawa jest taka – kto stwierdzi, kiedy faktycznie dałaś sąsiadce tę czapkę?

Jakie obowiązki ma osoba prowadząca działalność nierejestrową?

 • prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży
 • przestrzegać praw konsumentów i RODO
 • wystawiać na żądanie nabywcy rachunki lub faktury

Ewidencję sprzedaży możesz zrobić nawet i w zeszycie lub arkuszu kalkulacyjnym byle, żeby zawierała dane jak poniżej:

działalność nierejestrowa - ewidencja sprzedaży
działalność nierejestrowa – ewidencja sprzedaży

Data sprzedaży to data wydania towaru lub wykonania usługi albo jeśli cała zapłata (ostateczna) była wcześniej – data tej zapłaty.

Nie masz obowiązku dawać nabywcom rachunków lub faktur, chyba że tego zażądają. Twoim zadaniem jest po prostu wpisanie sprzedaży z danego dnia do ewidencji. Moje zalecenie jednak jest takie, by wpisywać sobie każdą sprzedaż w danym dniu, a w uwagach pisać dane nabywcy (oraz numer rachunku lub faktury jeśli taki wystawisz).

Dlaczego w ten sposób wpisywać?

Ponieważ może się zdarzyć, że kupującemu po 2 miesiącach przypomni się, że jednak chciałby dostać rachunek lub fakturę (dopiero na takie żądanie, masz obowiązek je wystawiać). Wtedy łatwo odnajdziesz datę zakupu i jaka to była kwota. A te dane są niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży.

Kto wystawia rachunki a kto faktury ?

W niektórych opracowaniach i wyjaśnieniach naszego ustawodawcy mamy tylko słowo „faktury” a w niektórych „rachunki lub faktury”. Wobec tego lepiej zrobić sobie rozróżnienie (bo i przepisy na to pozwalają).

Przepisy Ordynacji podatkowej mówią o rachunkach i od nich zacznę.

Jeżeli nie będziesz zobligowana do zarejestrowania się jako płatnik VAT (o tym nieco niżej), to będziesz wystawiała na żądanie kupującego RACHUNKI. Poniżej odpowiedni przepis Ordynacji podatkowej.

Art. 87. § 1. Jeżeli z odrębnych przepisów nie wynika obowiązek wystawienia faktury, podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są obowiązani, na żądanie kupującego lub usługobiorcy, wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie usługi.

W jakim terminie wystawić rachunek?

Kupujący może jeszcze przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi zażądać od Ciebie rachunku, wtedy powinnaś go wystawić w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi lub wydania towaru. Jeżeli jednak żądanie wystawienia rachunku zgłosi po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru (a na zgłoszenie takiego żądania ma aż 3 miesiące), to powinnaś taki rachunek wystawić w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia tego żądania.

Wzór rachunku znajdziesz tu: Rachunek – druki Gofin

Jako sprzedawca wpisujesz swoje dane czyli: imię, nazwisko, nazwę firmy (jeśli sobie jakąś wymyśliłaś) i adres.

O fakturach znajdziesz w akapicie dotyczącym VATu.

A co z kasą fiskalną?

Póki co przepisy Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących umożliwiają co do zasady korzystanie ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy do momentu przekroczenia kwoty 20.000 zł ze sprzedaży na rzecz zwykłych konsumentów (czyli osób, które kupują towary lub usługi na swój osobisty użytek a nie na cele firmowe).

20.000 zł dzielone na 12 miesięcy daje 1666,67 zł miesięcznie, wobec czego nie masz szans prowadząc działalność nierejestrową na przekroczenie limitu 20.000 zł (bo ciebie obowiązuje limit przychodów 1125 zł miesięcznie).

Zatem kasa fiskalna Ci nie grozi chyba, że jesteś zobligowana przez przepisy do wprowadzenia jej od razu przy rozpoczęciu działalności. Niestety jest nieco wyjątków od reguły limitu 20.000 zł.

§ 4. 1. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (…) nie stosuje się w przypadku:

1) dostawy:

(…)

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

(…)

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1),

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,

(…)

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów;

2) świadczenia usług:

(…)

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 51 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

(…)

Pełny tekst rozporządzenia oraz towarów i usług, które obligują do posiadania kasy znajdziesz tutaj: Rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Czy musisz być w VAT?

Ponieważ edukacja u nas w szkole jakoś skutecznie pomija tematy związane z normalnym życiem i funkcjonowaniem w społeczeństwie, to możesz być jedną z tych osób, która nie wie, że przy prowadzeniu działalności gospodarczej (oraz nierejestrowej) liczą się przede wszystkim dwa podatki:

 • podatek dochodowy oraz
 • podatek od towarów i usług czyli VAT

i są to zupełnie różne podatki.

Podatek dochodowy obejmuje wszystkich prowadzących swoje biznesy bez wyjątku. Natomiast podatek VAT to kolejny podatek obejmujący przedsiębiorców, jednak przepisy podatkowe wprowadzają szereg zwolnień, które sprawiają, że nie każdy jest czynnym podatnikiem tego podatku.

Najważniejsze jest zwolnienie podmiotowe, które mówi, że:

Art. 113. 1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. (…), ust. 9. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności (…), jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.

Z powyższych przepisów wynika przede wszystkim to, że w żaden sposób przy działalności nierejestrowej nie będziesz w stanie przekroczyć limitu 200.000 zł ze sprzedaży (chociażby dlatego, że 200.000 dzielone na 12 miesięcy daje kwotę 16.666,67 zł miesięcznie, a tyle to przy działalności nierejestrowej nawet przez rok nie możesz zarobić).

Niestety tu podobnie jak przy kasie rejestrującej są wyjątki. Jest kilka rodzajów działalności, które obligują do wejścia w VAT od razu.

13. Zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

1) dokonujących dostaw:

a) towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy (głównie chodzi o metale szlachetne),

b) towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:

– energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),

– wyrobów tytoniowych,

– samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,

(…)

2) świadczących usługi:

a) prawnicze,

b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,

c) jubilerskie;

3) nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Cały przepis art. 113 ustawy o VAT znajdziesz tutaj: Ustawa o podatku od towarów i usług art. 113

I to jest moment, by wrócić do wystawiania faktur.

Wcześniej pisałam, że prowadząc działalność nierejestrową nie masz obowiązku wystawiania faktur (i rachunków). Jeśli jednak byłaś zmuszona do zarejestrowania się do VAT,  to od teraz obowiązują cię również przepisy ustawy o tym podatku i tym samym masz obowiązek wystawiania faktur:

 • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonałaś dostawy towaru lub wykonałaś usługę, jeżeli sprzedajesz na rzecz firmy
 • nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymałaś części lub całości zapłaty (jeśli to zdarzenie nastąpiło wcześniej niż sprzedaż) – dotyczy sprzedaży na rzecz firm
 •  na żądanie osoby fizycznej (konsumenta), pod warunkiem, że zgłosi to żądanie do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja. Jeśli zgłoszenie nastąpi później, wtedy na wystawienie faktury masz czas 15 dni od zgłoszenia żądania.

Wzór faktury znajdziesz tu: Faktura VAT wzór

Co musisz zrobić, gdy przekroczysz w miesiącu przychód należny w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia?

Powinnaś dokonać w ciągu 7 dni wpisu do CEiDG . Jeśli masz profil zaufany, to możesz całości formalności (łącznie ze zgłoszeniem do ZUS) dopełnić elektronicznie na stronie: CEIDG – załóż działalność gospodarczą

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego, wtedy najlepiej jest wypełnić wniosek elektronicznie, a następnie udać się z jego numerem (wygeneruje się, jeśli poprawnie go wypełnisz) do najbliższego urzędu miasta/gminy i tam go podpisać osobiście. Oczywiście nadal możesz również zrobić zgłoszenie do ZUS.

A co z przychodami w okresie od momentu przekroczenia kwoty 50% przychodów do momentu rejestracji działalności?

Przychody w tym okresie do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG (a jeżeli nie złożyłaś w wniosku w obowiązującym terminie 7 dni, to do dnia, w którym nastąpił bezskuteczny upływ tego terminu), są nadal rozliczane jak przychody z działalności nierejestrowej.

W jaki sposób rozliczać się z urzędem skarbowym z działalności nierejestrowej i co z kosztami tej działalności?

Z działalności nierejestrowej rozliczasz się raz w roku – dokładnie po zakończeniu danego roku, w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

Formularz, na jakim należy się rozliczyć to PIT-36. Wartość przychodu wpisujesz w rubrykę „działalność nierejestrowa, określona w art. 20 ust. 1ba ustawy”.

Ważne jest to, że zanim obliczysz podatek (18%), możesz swój przychód pomniejszyć o koszty związane z działalnością nierejestrową. Wobec tego przez cały okres prowadzenia działalności nierejestrowej zbieraj wszystkie faktury dokumentujące zakupy dotyczące tej działalności tak, by na ich podstawie móc wyliczyć, jak była łączna wartość tych kosztów.

Pamiętaj też, że do kosztów możesz zaliczyć wyłącznie te wydatki, które poniosłaś definitywnie czyli zapłaciłaś za nie i w żaden sposób nie zostaną ci one zwrócone. Wobec tego wpłacona zaliczka generalnie nie będzie stanowić kosztu do momentu, aż wpłacisz całości kwoty lub jeśli sama zaliczka nie stanie się wymagalną, definitywną płatnością.

UWAGA na ZUS przy działalności nierejestrowej!

Na początku pisałam, że przy działalności nierejestrowej nie trzeba zgłaszać się do ubezpieczeń do ZUS. I owszem nie trzeba, jednak jeśli nie masz w ogóle żadnego tytułu do ubezpieczenia czyli np. nie pracujesz na etacie, to niestety twój kontrahent będzie musiał za Ciebie ten ZUS płacić w całości czyli zarówno składki społeczne jak i zdrowotną (w przypadku umów odpowiadających umowie-zlecenie).

Jeśli z kolei np. pracujesz na etacie i masz tam w skali miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie, to kontrahent przy umowie odpowiadającej umowie – zleceniu zapłaci za Ciebie wyłącznie składkę zdrowotną.

I tu robi się problem, w szczególności, jeśli Twoja działalność nierejestrowa to usługi (bo raczej nie da się z tego zrobić umowy o dzieło, przy której nie ma ZUSu).

Podsumowując – jeśli nie jesteś zgłoszona do ubezpieczeń w ZUS z jakiegoś innego tytułu (dobrowolne ubezpieczenie jednak się nie liczy) – to istnieje prawdopodobieństwo, że Twój kontrahent będzie musiał płacić za Ciebie ZUS (albo cały, albo wyłącznie składkę zdrowotną).


To byłoby na tyle w temacie działalności nierejestrowej. Prawda jest taka, że dopóki organy skarbowe nie skontrolują kilku osób, nie znajdą błędów i nie wydadzą kilku decyzji (łącznie z wyrokami sądów administracyjnych), to nie będzie wiadomo na 100%, czy wszystko robi się w prawidłowy sposób. W tym kraju niestety uczymy się często prawa podatkowego dopiero na błędach innych 🙁

Uwaga! Wpis został uaktualniony – marzec 2019 r. Na pytania dotyczące działalności nierejestrowej staram się odpowiadać w komentarzach, na te przesłane mailowo udzielam odpowiedzi tylko w ramach odpłatnej „konsultacji podatkowej”.

240 Replies to “Działalność nierejestrowa (nierejestrowana)”

 1. Najlepszy artykuł jaki na ten temat czytałam 😍. Brawo, udostępniamy dalej

   1. Czy nadal dział. nierejes. nie wyklucza z KRUSU? dawniej to tylko podsuwano DG (mały dochód) lub ew. umowy zlecenia (jak tu https://www.praworolne.info/podjecie-pracy-przy-ubezpieczeniu-w-krus-ie-331-material.html ) a myśle o rozkręcaniu niewielkiej dzialalności właśnie bez rejestracji ale obawiam sie co na to krus jak w zeznaniu wpiszę dochody właśnie z takiej działalności. ktoś ma info?

 2. super wiadomości czy emeryt z działalnością nie zarejestrowaną musi zgłosić tą działalność do ZUSU

  1. Nie, nie musi, ale niestety osoby kupujące od niego, jeśli transakcja będzie miała znamiona umowy-zlecenia, będą musiały (bo emerytura nie ma odprowadzanych składek społecznych).

  2. Dzień dobry,
   Dziękuję za wiele wyjaśniający wpis, mam jednak pytanie, ponieważ nie spełniając jednego warunku ( bycia niewpisanym do CEIDG) nie obejmuje mnie działalność nierejestrowa. Otóż, jestem zatrudniona na etat w szkole (czyli są odprowadzane składki) jednocześnie udzielam korepetycji i do czasu zmiany przepisów miałam zgłoszoną działalność w CEIDG. Mój dochód z działalności nie przekracza 1125 zł miesięcznie, a zajęcia nie odbywają się w sposób ciągły ( nie przez okres wakacji, ferii, przerw świątecznych czy sytuacji losowych). Niestety, jak wspomniałam, przez ostatnie 60 miesięcy byłam wpisana w CEIDG (zawieszałam jednak działalność np. na czas ferii oraz wakacji, czyli działalność nie była prowadzona w sposób ciągły ) i odprowadzałam składkę zdrowotną do ZUS. Czy w mojej sytuacji jest jakaś inna możliwość prowadzenia korepetycji bez opłacania składek? Czy nadal obejmuje mnie obowiązek prowadzenia i rejestrowania działalności gospodarczej? Czy nie przekraczając kwoty 1125 zł miesięcznie nadal muszę zgłaszać działalność i płacić składkę zdrowotną ZUS? Będę bardzo wdzięczna za wyjaśnienie tej kwestii.

   1. Dzień dobry,

    z tego co się orientuję to mogłyby to być przychody z działalności wykonywanej osobiście (rozliczane w pit z kosztami 20%), takie przynajmniej ostatnio były interpretacje skarbówki.

 3. Bardzo przydatny artykuł :). Mam jednak pytanie. Chciałabym zacząć sprzedawać swoje rękodzieło. Wiem, że nie mogę zarobić więcej niż 1050 zł. Przypuśćmy jednak, że sprzedam czapkę za 100 zł, ale koszt materiałów to np. 30 zł. Do podliczania miesięcznego przychodu mam brać zatem 100 zł czy 100zł-30zł=70zł?

  Mam też drugie pytanie (tak dla pewności). Jeśli pracuję na całym etacie i chciałabym sprzedawać rękodzieło innym osobom (nie firmom), to te osoby muszą odprowadzić za mnie ZUSy czy nie?

  1. Pierwsze pytanie: liczy się przychód czyli całe 100 zł, dopiero na etapie wypełniania zeznania rocznego PIT-36, będą odliczane koszty. Czyli limit 1050 zł (w 2018 r.) to przychód (bez pomniejszania o koszty).
   Drugie pytanie: jeśli masz etat i z etatu co najmniej minimalną krajową, to te osoby nie muszą za Ciebie płacić ZUSu 🙂

   Powodzenia 🙂

   1. Witam,
    super artykuł,.
    Mam pytanie czy do przychodu 1050zł wliczany jest koszt transportu, który oprócz kosztów przedmiotu opłaca klient na allegro, ale de facto ja opłacam tą samą kwotą np. kuriera i w związku z tym nie zarabiam przecież na transporcie? Po drugie czy jeśli rozliczam się wspólnie z małżonkiem to czy przychód wynosi sumę czyli 1050×2=2050zł do przekroczenia na moim kocie sprzedaży allegro?
    Z góry dziękuję za odpowiedź.

    1. Hej,
     Koszt transportu, jeśli jest identyczny z tym, który ponosisz i jest zawarta pomiędzy Tobą a kupującym umowa, a właściwie da on Tobie pełnomocnictwo do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy z pocztą lub innym kurierem – nie jest według mnie przychodem (tak jak to jest w sytuacji, kiedy prowadzi się firmę zarejestrowaną).
     Przychód z działalności nierejestrowej jest liczony na jedną osobę, która prowadzi taką działalność i podstawą rozliczenia jest prowadzona ewidencja sprzedaży. Jeśli Twój mąż też prowadzi działalność nierejestrową, to wtedy ma również obowiązek prowadzić swoją ewidencję sprzedaży. Wobec tego jak macie wspólne konto na allegro, to musicie jakoś dzielić te przychody na 2 osoby. Oczywiście wartość sprzedanych towarów w miesiącu musi być zgodna z wartością w Waszych ewidencjach.

 4. Dziękuję za świetny artykuł, chciałam się upewnić, że ustawodawca nie przewiduje sytuacji gdy można np przez pół roku tworzyć chociażby wielką narzutę lub obrus szydełkowy i sprzedać go za np 2 tys. Wtedy powinnam zarejestrować działalność choć w tym przypadku mój przychód należny roczny byłby tylko 4 tys, i koszty to ok 600 zł. Jest tu jakaś logika? Wystarczy na składki? A po opłaceniu składek ZUS, zdrowotnych i podatków coś zostanie dla mnie? I mając przychód raz na jakiś czas z czego płacić miesięczne składki? Dlaczego nie można ustalić limitu rocznego tylko miesięczny? Przecież to nadal skłania do tego aby pozostać w szarej strefie.

  1. no niestety, takiej sytuacji nie przewidział 🙁 i też uważam, że to nie jest ok

  2. A jakby w takiej sytuacji podzielić pracę np. na 4 części i rozliczyć to w 4 miesiącach np.?

   1. 🙂 tylko co byłoby sprzedażą w danym miesiącu? niestety generalnie w podatku dochodowym zaliczki nie są rozliczane jeśli dotyczą przyszłych zdarzeń czyli dopiero całość byłaby liczona w momencie dostawy towaru (albo uiszczenia całej zapłaty)

 5. Świetnie napisane, mam pytanie czy ubezpieczając się sama w zus składka 9%zasądzonych alimentów to mogę prowadzić taką działalności?

  1. Z tego, co wiem (po rozmowie z ZUSem) to dobrowolne ubezpieczenie w zus niestety nie jest brane pod uwagę, ale zawsze najlepiej jest zadzwonić na infolinię ZUSu, bo sytuacja może się zmienić :/

 6. Dlaczego w ewidencji sprzedaży zlicza się kwotę sprzedaży narastająco od początku roku skoro liczy się sprzedaż miesięczna, która nie może przekroczyć 1050 zł i ewidencja jest też na dany miesiąc. Rozumiem, że nazwa firmy tylko jest dla mnie i ewentualnie dla klienta bo rozliczam się w rozliczeniu rocznym na imię i nazwisko. Czy do odliczenia po zakończonym roku podatkowym kosztów np. materiałów, muszą być faktury czy wystarczy paragon?

  1. Ponieważ jest to ogólny wzór ewidencji sprzedaży bezrachunkowej. W takiej ewidencji widać zarówno miesięczny przychód jak i ten od początku działalności – co ułatwia sprawę rozliczenia rocznego.
   Co do nazwy – to tak, tylko dla Ciebie i dla klienta, a PIT jest na Twoje imię i nazwisko. Ale działalność jednoosobowa zarejestrowana również jest na imię i nazwisko 🙂
   Generalnie podstawą odliczania kosztów są faktury (ale też np. umowy kupna-sprzedaży, bilety PKP na trasy powyżej 50 km, potwierdzenia opłat pocztowych). Paragony raczej nie są podstawą do ujmowania kosztów, ponieważ nie ma na nich danych nabywcy.

 7. Mam trzy pytania:
  1. czy prowadząc działalność nierejstrowaną – można prowadzić sklep internetowy?
  2. zwolnienia z VAT nie stosuje się w przypadku usług jubilerskich – co to obejmuje? Czy wykonanie biżuterii (bez użycia metali szlachetnych) na zamówienie jest usługą jubilerską?
  3. jestem zarejestrowana w UP – czy ubezpieczenie, które mnie obejmuje z tego tytułu, jest wystarczające?

  1. Już odpowiadam 🙂
   1. jeśli będą zachowane wszystkie warunki takiej działalności to nie ma znaczenia forma prowadzonej sprzedaży – stacjonarna czy przez internet
   2. Usługi jubilerskie wg mnie dot. produkcji i obróbki metali szlachetnych oraz pereł, kamieni szlachetnych i półszlachetnych. Produkcję sztucznej biżuterii raczej nie uznałabym za usługi jubilerskie. Tu fragment z wyroku: „Sąd I instancji uznał, że jubiler to rzemieślnik wyrabiający przedmioty ze szlachetnych metali i drogich kamieni, a także osoba zajmująca się sprzedażą i oceną wyrobów złotniczych, zaś jubilerstwo to rzemiosło jubilerskie.”
   3. Nie ma wątpliwości, że będąc zarejestrowaną w UP można prowadzić działalność nierejestrową. Sprzedaż np. sztucznej biżuterii nie będzie nosił znamion umowy-zlecenia, wobec czego nic się nie zmieni jeśli chodzi o UP i ubezpieczenie w zus. Ale gdyby jednak było to coś na kształt umowy-zlecenia, to nie wiem, niestety czy wystarczające jest ubezpieczenie społeczne płacone od wypłacanego zasiłku, ponieważ jego podstawą nie jest minimalna krajowa. Gdyby nie było wystarczające to umowa-zlecenie oczywiście uniemożliwia bycie zarejestrowanym w UP.

   1. Mam pytanie czy prowadząc działalność nierejestrowaną z wymagana kasa fiskalna ( branża kosmetyczna) załóżmy prowadząc przez kilka miesięcy nie przekroczę 1125. Uznam, że zwalniam się z etatu, czy de facto mam szanse na otrzymanie dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działaności w tej samej branży kosmetycznej ?

    1. Z tego co wyczytałam na stronie urzędu pracy – działalność nierejestrowa nie przeszkadza w staraniu się o dotację.

     1. Dzień dobry,
      Jestem zatrudniona na etacie i zupełnie odbiegając od wykonywanego zawodu chcę sprzedawać własnoręcznie zrobione wytwory florystyczne (stroiki świąteczne, flowerboxy, wianki, kompozycje okolicznosciowe itp) internetowo (Instagram) . W związku z tym bardzo proszę o odpowiedź na pytania:
      – czy mogę to robić w ramach działalności nierejestrowej ?
      – czy muszę podpisywać z klientem umowy o dzieło czy zlecenie jeśli klient zamówi wytwór wg swoich wytycznych?
      – czy muszę mieć dla klienta jakaś klauzulę dotyczącą RODO, jeśli towar jest wysyłany do klienta np. pocztą ?
      – czy jeśli będę prowadzić hobbystyczne warsztaty florystyczne dla dzieci lub dorosłych okazjonalnie musi być umowa zlecenie lub o dzieło? Dziękuję.

     2. Dzień dobry,
      tak, może Pani robić to w ramach działalności nierejestrowej, nie trzeba podpisywać żadnych umów z klientami; obowiązują Panią przepisy RODO i o ochronie praw konsumentów, zatem na pewno powinny być stosowne informacje i klauzule
      Co do warsztatów – to jeśli Pani sama je organizuje – to nie potrzeba podpisywać żadnych umów.

 8. Dzień dobry!
  Chciałabym zapytać, czy jeśli jestem zatrudniona na 1/4 etatu na umowę o pracę, to czy prowadząc dodatkowo działalność nierejestrowaną moi klienci muszą opłacać za mnie jakieś składki?

  1. To zależy 🙂 Pierwsza rzecz – co będziesz sprzedawała w ramach działalności nierejestrowej? Jeśli nie będzie to nic (warunki konkretnej sprzedaży), co będzie kwalifikowało się jako umowa-zlecenie – to nie będą musieli niczego za Ciebie opłacać. A jeśli jednak będzie to umowa-zlecenie to wtedy ważne jeszcze jest, ile zarabiasz na tej 1/4 etatu. Jeśli w skali miesiąca oskładkowany przychód z tej umowy to minimalna krajowa, to ze zlecenia będzie tylko płatne ubezpieczenie zdrowotne, a jeśli poniżej minimalnej krajowej – to wszystkie składki.

 9. Byłyby to usługi- terapia logopedyczna. Na 1/4 etatu jestem zatrudniona na Karcie Nauczyciela- najniższa płaca dla nauczyciela stażysty.

 10. Co to znaczy, że klient będzie musiał za mnie zapłacić składki, jeśli nie posiadam ubezpieczenia? Jak to w praktyce mogłoby wyglądać? Trochę też nie rozumiem idei działalności nierejestrowanej jako walki ze szarą strefą, skoro w przypadku jednej i drugiej nie trzeba nic nigdzie zgłaszać, a w CEIDG i ZUSie, więc nie ma śladu istnienia takiej firmy. Jedyną różnicę jaką na chwilę obecną widzę to możliwość wyjawienia extra dochodów w zeznaniu podatkowym.

  1. Klient będzie ew. płacił zus tak, jak to miejsce ma w przypadku standardowej umowy-zlecenia.
   A co do sensowności takiej „działalności” to oczywiście w kwestii szarej strefy niczego to nie zmieni (a moim zdaniem nawet ją powiększy). Wg mnie działalność nierejestrowa jest fajna, jeśli chcesz przetestować swój pomysł na biznes. Jeżeli po jakimś czasie widzisz, że działalność się rozwija, są klienci, to idziesz, rejestrujesz się i zaczynasz działać, jak normalny przedsiębiorca 🙂

 11. Czy można być jednocześnie zatrudnionym na UP?

  1. Można być zatrudnionym na etacie 🙂

 12. Bardzo ciekawe i przydatne informacje 🙂

 13. Super to wszystko objaśniłaś, wielkie dzięki!

 14. Witam:) jestem dopisana do ubezpieczenia w firmie męża. Tydzień temu odbylam ostatni dzień w korpo za porozumieniem stron:)
  Chce przetestować coś własnego. Ale
  Kupując materiały do mojego sklepu internetowego- odzież czy tkaniny jak mam je kupić? Skoro nie jest to działalność gospodarcza już kilka hurtowni odmowilo mi sprzedaży z powodu braku posiadania numeru NIP. I kiedy następuje ten magiczny moment „otwarcia” sklepu?

  1. Hej,
   no właśnie to jest problem i tworząc tego typu przepisy chyba nikt się nie zastanawiała nad tym, że wcale prowadzenie takiej działalności nie będzie proste, chociażby dlatego, że niektóre hurtownie sprzedają tylko zarejestrowanym firmom. A komunikowałaś tym firmom w jakiś sposób, że prowadzisz póki co tego typu działalność?

 15. Czytelniczka says:

  Dziękuję za artykuł. Zastanawiam się, dla kogo właściwie została pomyślana taka forma działalności. Nie dla usługodawców (bo kontrowersje ze składkami), nie dla osób, które nie mają minimalnej krajowej. Kto więc na tym skorzysta? Czy mogłaby Pani podać jakieś przykłady branż, bo wciąż nie mam tutaj jasności. Z góry serdecznie za to dziękuję i pozdrawiam. 🙂

  1. Moim zdaniem najbardziej skorzysta osoba, która pracuje np. na etacie, zarabia co najmniej minimalną krajową (czyli ma płacone pełne składki do ZUS) i chce sobie dorobić np. jakimś rękodziełem, albo korepetycjami itp.
   Albo student (do 26 r. życia), który chce przetestować jakiś biznes, albo też udziela korepetycji (za takiego studenta generalnie nie płaci się zusu.
   Albo osoba, której biznes będzie polegał na handlu (nawet swoim rękodziełem), nie uznałabym tego jako umowy zlecenia, jeśli produkty nie są robione na zamówienie.
   Podsumowując, ta grupa osób najbardziej zainteresowana – czyli np. bez pracy, która przymierza się do założenia swojej firmy (np. usługowej), ale najpierw chce przetestować swój biznes – najmniej skorzysta 🙁

   1. Czytelniczka says:

    Dziękuję za odpowiedź. Faktycznie, ci najbardziej zainteresowani są w takiej sytuacji dyskryminowani. Tyle osób ma pomysł na firmę usługową i chciałoby sprawdzić się w takiej formie, a takie postawienie sprawy uniemożliwia im pracę. Oby coś się jeszcze w tej kwestii zmieniło na korzyść.

    1. Witam,

     proszę zwrócić uwagę, że osoba która pracuje na etacie opłaca wszystkie składki i ponosi z tego tytułu koszty. Osoba która nie pracuje chciałaby zarabiać nie ponosząc żadnych kosztów poza 18% podatku. To byłoby dopiero nie ok dla pracujących na etacie. Takie jest moje zdanie.

     1. Czytelniczka says:

      Witam również,

      pozwolę sobie odnieść się do Pani wypowiedzi.

      napisała Pani: „osoba która pracuje na etacie opłaca wszystkie składki”. Zgadza się, ale dzięki tym składkom ma ubezpieczenie zdrowotne. Może objąć ubezpieczeniem swoich członków rodziny. Ma również prawo do emerytury, renty i takich czy innych zasiłków. Natomiast nierejestrowana działalność sama w sobie nie daje prawa do korzystania z tych świadczeń.

      „Osoba która nie pracuje chciałaby zarabiać nie ponosząc żadnych kosztów poza 18% podatku.” Czy podatek 18% to według Pani zbyt mały koszt w przypadku takiej działalności? Przecież to dokładnie taki sam procent, jak przy pracy na etacie w pierwszym przedziale skali! Dlaczego to „nie ok”? Jakie dodatkowe koszty według Pani powinna ponosić osoba prowadząca działalność nierejestrową? Proszę pamiętać, że tu chodzi nie o jakieś „kokosy”, tylko o przychód „1000 złotych i coś” miesięcznie.

      I mam jeszcze jedną uwagę ogólną: jak to jest, że usługodawcy są w przypadku działalności nierejestrowej tak dyskryminowani? Jeżeli np. ktoś trudni się rękodziełem (pozdrawiam rękodzielników – macie mój pełen szacunek), to może mieć tego typu działalność bez konieczności odprowadzania składek Zus i to bez żadnych warunków, a jak np. sprząta, to już nie. Zero w tym logiki.